โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 อธิการบดี 'ศิลปากร-ลาดกระบัง-พระจอมเกล้าธนบุรี-พะเยา-สงขลาฯ-มทร.ตะวันออก-ศรีสวรินทิรา'

31 มี.ค. 2566- ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.นางสุภกร พงศบางโพธิ์ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2.นายธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.นายนิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4.นายคมสัน มาลีสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5.นายสุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ตะวันออก และ 7.น.ส.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ศ.ดร.เอนก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.นายวิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) 2.นายธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 3.พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 4.นายสมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 5.นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และ 6.นายจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง