'ธพส.'โชว์เคส ศูนย์ราชการเมืองอัจฉริยะสีเขียว ลั่นพร้อมเป็น'one–stop service' ก่อสร้างภาครัฐ      

อาคาร B ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

“อาคารธนพิพัฒน์ ” เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า  DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ถือว่าเป็นอาคารต้นแบบอาคารสีเขียว DAD และตั้งเป้าให้เป็นอาคารต้นแบบ Net Zero building ภายในปี 2570  เพราะอาคารดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้มาตรฐานอาคารยั่งยืน Deutsche Gesellschaft  für nachhaltiges Bauen หรือ DGNB ระดับสูงสุด Platinum จากสภาอาคารยั่งยืนประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันการใช้พลังงานของอาคารมีบางส่วนมาจากโซลาร์เซลล์ ซึ่ง DAD อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนให้เต็ม 100% ภายในปี 2570  โดยปี 2567 DAD จะนำผลการศึกษามาจ้างผู้ออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างอาคารให้มีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2568 จะนำผลการศึกษามาพัฒนาอาคารหลังนี้ให้เป็นผลสำเร็จและเป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงาน

ความโดดเด่นเหนือชั้น ของอาคารธนพิพัฒน์ ในฐานะอาคารกรีนสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะนวัตกรรมที่ต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยนั้น อาจไม่เคยเห็นจากที่ไหน เช่น การลดพื้นที่ผนัง เพื่อลดพื้นที่รับความร้อน  การออกแบบผนังเอียง  ลดการสัมผัสความร้อนจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งสามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มากกว่า 8 เท่า,การเลือกวัสดุชนิดพิเศษที่เป็นเปลือกอาคารที่ไม่ดูดซับความร้อน นวัตกรรม Air Flow Window ช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร โดยการติดตั้งกระจกชนิดพิเศษ 2 ชั้น  และใช้พัดลมดูดอากาศ ดูดอากาศร้อนออกไป เป็นต้น

อาจกล่าวได้ว่าอาคารธนพิพัฒน์ จึง เปรียบเสมือนผลงานตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ ธพส. ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  ที่โขว์ศักยภาพด้าน”การออกแบบ- ก่อสร้างอาคารยุคใหม่ “ที่ต้องอินเทรนด์ความเป็นอาคารสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก หลายคน แม้แต่หน่วยงานราชการบางแห่ง ก็ยังไม่รู้ว่าธพส.คือ องค์กรที่เปรียบเสมือนผู้รับเหมา , Project manager ที่ผนวกบทบาทการเป็นผู้ออกแบบอาคาร  ผู้ก่อสร้าง และผู้บริหารจัดการ ตลอดจนผู้ลงทุนในคราวเดียวกัน ให้กับโครงการอสังหาภาครัฐที่ก่อสร้างบนที่ดินราชพัศดุ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส.  กล่าวว่า ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนของ DAD  โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับศูนย์ราชการให้เป็น “ต้นแบบเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำ”  ใช้นวัตกรรมเป็นจุดขายและจุดแข็งเพื่อขยายธุรกิจ รับพัฒนาและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำ “เป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับภาครัฐ”  ตั้งเป้าปี 2567 – 2570 จะรับออกแบบและก่อสร้างอาคารได้อย่างน้อย ปีละ 2 โครงการ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส

เริ่มจากปี 2567 มี 2 โครงการใหม่เตรียมก่อสร้างรวมมูลค่ากว่า 11,953 ล้านบาท  ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร ซอยสุขุมวิท 11 วงเงินลงทุน 992 ล้านบาท และ 2.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินลงทุน 10,961 ล้านบาท  นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างหารือเพื่อก่อสร้างอีก 2 โครงการ ได้แก่  โครงการคลังเอกสาร อาคารจอดรถชั้น 5 (PPP) และโครงการอาคารสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 10 หลังใหม่ ย่านลาดพร้าว – วังหิน

ก้าวต่อไปของ  ธพส. ที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า ก็คือ การขยายธุรกิจ ด้วยการรับพัฒนาโครงการของภาครัฐแบบ one – stop service ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการ ด้วยการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว ด้านพลังงาน ด้านการบำรุงรักษา รวมถึงการจัดทำแผนงานหรือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก จากการบริหารจัดการอาคารเป้าหมาย พร้อมกับดำเนินการตามแผนศึกษาแนวทาง Net Zero building การบริหารจัดการอาคารโดยใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าและผู้ใช้อาคาร การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อตอกย้ำ ธพส. เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อาคารA

” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เรายังเตรียมนำอาคารที่เป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้าง เสนอชื่อขอใบรับรองอาคารประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าปีละ 1 โครงการในเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2566 – 2570  ได้แก่ อาคารโกลเด้น เพลซ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสำนักงานกรมธนารักษ์  ซอยพหลโยธิน 11  อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต  ราชวัตร อาคารจอดรถ D (DEPOT) และอาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ตามลำดับ”ดร.นาฬิกอติภัคกล่าว

ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่าได้วางเป้าหมายยกระดับให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น “ต้นแบบเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำ” ที่มีความสมาร์ท ชูจุดเด่นของการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน ทั้งอาคาร A อาคาร B อาคาร C และอาคารจอดรถ D (DEPOT) พร้อมนำนวัตกรรมมาใช้กับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และการกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ล่าสุดยังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์หน้าอาคาร B กับอาคาร C   และพื้นที่บนอุโมงค์จะปรับเป็นสวนสาธารณะและทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร B กับ C  รวมถึงการพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างต่างๆ ทั้งแนวราบ และบนดาดฟ้า ตกแต่งให้เป็นสวนสาธารณะ และเปิดให้ผู้ที่ทำงาน  ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และชุมชนในย่านหลักสี่ แจ้งวัฒนะ ได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน โดยเมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่สีเขียวในศูนย์ราชการฯ แห่งนี้รวมประมาณ 145 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 449 ไร่ สามารถเป็นปอดให้กับพื้นที่ย่านนี้ได้เป็นอย่างดี

อาคาร C

“เมื่อโครงการแล้วเสร็จ DAD มั่นใจว่าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จะถูกยกระดับเป็นเมืองต้นแบบที่มีความทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมดีครบทุกมิติ เป็น Smart Environment ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องสุขภาพของประชาชน การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า การลดมลพิษ ฝุ่นพิษในอากาศและเป็นเมืองแห่งความสุขของทุกคนได้อย่างยั่งยืน”ดร.นาฬิกอติภัตกล่าว

อาคารศูนย์ราชการใช้พื้นที่หลังคา ติดตั้งโซล่าร์เซล
อาคารเอนกประสงค์กรมสรรพสามิต
ระบบเก็บน้ำฝนไว้ใช้งาน


เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับ DAD ระดับ AA- แนวโน้มคงที่สะท้อนความสัมพันธ์ภาครัฐระดับสูง

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ระดับ AA- (Double A Minus) แนวโน้ม “คงที่” ระบุมีรายได้ค่าเช่าที่แน่นอนจากโครงการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายธีธัช สุขสะอาด นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬา

เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา

กรมบัญชีกลางประเมิน DAD ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดี

ปลื้ม..กรมบัญชีกลาง ประเมิน DAD ขึ้นแท่นหน่วยงานระดับดีภาครัฐ รับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2566

DAD ศึกษาปั้น “พลังงานสะอาด” เพิ่มทางเลือกป้อนศูนย์ราชการฯ

DAD เตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ “ก๊าซไฮโดรเจน” ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขยายผลจากพลังงานแสงอาทิตย์ หวังความคุ้มค่าในระยะยาว