ตั้ง4คณะอนุกรรมการ เร่งทำข้อมูลเสนอ'ครูบาศรีวิชัย'ต่อยูเนสโก

ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการ เร่งจัดทำข้อมูลผลงาน-คุณูปการ เสนอ’ครูบาเจ้าศรีวิชัย’ต่อยูเนสโก ร่วมฉลอง 150 ปีชาตกาล

18 มิ.ย.2567 – นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำเอกสารเสนอชื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก และแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ในส่วนภูมิภาคดำเนินการขับเคลื่อนโดยจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตของ ครูบาเจ้าศรีวิชัย อาทิ กิจกรรมธรรมยาตราเทศสันตรี (สันถี) วิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลก พิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึก ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีอัญเชิญ รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อประดิษฐาน ณ สวนธรรมบุญถาวร ตำบลป่าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยในต่างประเทศ ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

” การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ฝ่าย ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำแบบฟอร์มรายละเอียด การเสนอชื่อ ANNEX II (Form for the submission of anniversary proposal) โดยการสืบค้นข้อมูลผลงานและคุณูปการที่เป็นสากล ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก โดยลำดับเหตุการณ์ ให้มีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งอาจต้องดำเนินการวิจัยเพื่อให้มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ประชาชน เครือข่าย และชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานและคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย เสริมสร้างเข้มแข็งของเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก” นางสุดาวรรณ กล่าว

รมว.วธ กล่าวต่อว่า การเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัยฯ มีกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน โดยต้องจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม ANNEX II เสนอต่อยูเนสโกให้แล้วเสร็จในต้นปี 2569 เพื่อให้มีระยะเวลาตรวจสอบความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดก่อนส่งเอกสารให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนตุลาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อ ยูเนสโก ถือเป็นแนวทางเผยแพร่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อทราบถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่มนุษยชาติอันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรพชาอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล

18 ก.ค.2567- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล และมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติ

ยอดชมมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 5 วัน 5 แสนคน

16 ก.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

'วันอาสาฬหบูชา' เปิดพื้นที่อนุรักษ์วิถีแห่งศรัทธา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2567  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสน อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือน ก.ค. หรือ

ชวนเที่ยว'สวนแสง'งานมหรสพสมโภช ชมนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ

13 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั