ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษา-เลขาฯรองประธานอ๋อง


7 ธ.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตามที่ ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๕) (๑๕) (๒๒) และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

๒. นายพงษ์สรณัฐ ทองลี เป็นเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

๓. นายปกรณ์ อารีกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานวิปรัฐบาล อัด 'รองอ๋อง' บุกทำเนียบฯ แทรกแซงฝ่ายบริหาร

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองกล่าวถึงกรณีที่นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนร

'ธนกร' ซัด 'ปดิพัทธ์' ล้ำเส้น!

นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงกรณีที่นายประดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ 1 เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการ

ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม