อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด  ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ภายใต้โครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน โดยมี นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นายคําจันทร์ ดาลม ประธานกรรมการสหกรณ์ นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ที่มาต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก  เน้นย้ำให้สหกรณ์อยู่แบบพอเพียง มีการทำไร่ ทำสวน ให้ครอบครัวได้มีอาหารบริโภคได้เพียงพอ และสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางไปขับเคลื่อนในสหกรณ์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มอาชีพในโครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คนเลี้ยงหมูสหกรณ์) 2. บูธกลุ่มนาเฮา ผลิตข้าวอินทรีย์ 3. บูธกลุ่มเกษตรผสมผสาน ได้แก่ กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง กลุ่มปลูกโกโก้กลุ่มปลูกเงาะและทุเรียน กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 4. บูธสมาชิกโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในสังกัดสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด โดยนายวิฑูรย์ กุลไพศาล อายุ 34 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีที่ดินทำการเกษตรของครอบครัว จำนวน 8 ไร่ แบ่งทำนา จำนวน 1.5 ไร่ สวนยางพารา จำนวน 2 ไร่ พื้นที่ที่เหลือปลูกเมล่อน และองุ่น จำนวน 5 โรงเรือน นอกจากนี้ ยังแบ่งพื้นที่เพื่อทำสวนอาหาร สาหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย โดยมีผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ เมล่อน องุ่น ยางพารา สำหรับเมล่อนและองุ่น มีช่องทางการจำหน่ายที่สวนอาหาร โดยมีผู้ซื้อมาซื้อถึงแหล่งผลิต และช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และในส่วนของยางพารานำไปขายที่ลานยางในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,087 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 43 ล้านบาท ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรับฝากเงิน  สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่   ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกจึงมีแนวคิดที่จะให้สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามคำกล่าวที่ว่า“เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล ชี้ FTA ดันไทยส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 1 อาเซียน อันดับ 7 ของโลก

รัฐบาลเพิ่มแต้มต่อสินค้าไทยในตลาดโลกด้วย FTA ดันไทยครองตำแหน่งส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพิ่มรายได้เกษตรกรไทยด้วยการตลาดและนวัตกรรม

นายกฯ ยินดีเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 2.1 ล้านไร่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ปลื้มแนวทางแก้หนี้ 'กรมส่งเสริมสหกรณ์' ให้ผ่อนยาวถึงอายุ 75 ปี!

รัฐบาลชื่นชมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้เงินกู้สวัสดิการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ลดดอกเบี้ยเหลือ 4.75% ต่อปี ตั้งเป้าหลังหักหนี้ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30% ต่อเดือน ผ่อนยาวถึงอายุ 75 ปี

'อนุชา' ดันต่อเนื่อง 'เกษตรพ่วงปศุสัตว์' ยกเป็นโมเดลเกษตรกรจับเงินล้าน

‘รมช.อนุชา’ ชื่นชมความสำเร็จ พื้นที่ Agri-Map ยกเป็นตัวอย่างเกษตรกร ปรับเปลี่ยนสู่ร่ำรวย เกษตรกรปลื้มรายได้เพิ่มขึ้น ได้มีโอกาสจับเงินล้าน มีอนาคตที่ดีขึ้น

วัดเอื้อชุมชน เปิดให้ชาวบ้านตากข้าวเปลือกเต็มพื้นที่โดยไม่เก็บเงิน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรผู้ปลูกข้าวในเขต จ.ขอนแก่น เนื่องจากขณะนี้ทุกพื้นที่เริ่มทำการเกี่ยวข้าวและตากข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งก็ยังพบว่า ริมถนนสายต่างๆในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ยังคงมีการตากข้าวเปลือกกันเช่นเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่หน้า อบต.โรงเรียน รวมถึงลานวัด ก็ยังเป็นสถานที่ ในการตากข้าวเปลือกของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

ชวนเอกชน ผู้ประกอบการภาคเกษตร ร่วมงาน เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปีนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่า