อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด  ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ภายใต้โครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน โดยมี นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นายคําจันทร์ ดาลม ประธานกรรมการสหกรณ์ นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ที่มาต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก  เน้นย้ำให้สหกรณ์อยู่แบบพอเพียง มีการทำไร่ ทำสวน ให้ครอบครัวได้มีอาหารบริโภคได้เพียงพอ และสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางไปขับเคลื่อนในสหกรณ์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มอาชีพในโครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คนเลี้ยงหมูสหกรณ์) 2. บูธกลุ่มนาเฮา ผลิตข้าวอินทรีย์ 3. บูธกลุ่มเกษตรผสมผสาน ได้แก่ กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง กลุ่มปลูกโกโก้กลุ่มปลูกเงาะและทุเรียน กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 4. บูธสมาชิกโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในสังกัดสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด โดยนายวิฑูรย์ กุลไพศาล อายุ 34 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีที่ดินทำการเกษตรของครอบครัว จำนวน 8 ไร่ แบ่งทำนา จำนวน 1.5 ไร่ สวนยางพารา จำนวน 2 ไร่ พื้นที่ที่เหลือปลูกเมล่อน และองุ่น จำนวน 5 โรงเรือน นอกจากนี้ ยังแบ่งพื้นที่เพื่อทำสวนอาหาร สาหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย โดยมีผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ เมล่อน องุ่น ยางพารา สำหรับเมล่อนและองุ่น มีช่องทางการจำหน่ายที่สวนอาหาร โดยมีผู้ซื้อมาซื้อถึงแหล่งผลิต และช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และในส่วนของยางพารานำไปขายที่ลานยางในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,087 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 43 ล้านบาท ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรับฝากเงิน  สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่   ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกจึงมีแนวคิดที่จะให้สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามคำกล่าวที่ว่า“เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกร ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จทำเกษตรผสมผสาน

นายอุดร หมันมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า

เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการ

'จุรินทร์' พบบริษัทปุ๋ยยักษ์ใหญ่ของซาอุฯ ยี่ห้อ 'ซาบิค' เจรจานำเข้าไทย 1 แสนตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้แทนภาค

เกษตรกร จ.สระแก้ว ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม แอร์บัส ประยุกต์ใช้ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มะม่วงน้ำดอกไม้ GI สินค้าเกษตรอัตลักษณ์

นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้”

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรปลูกพืชทดแทนมันสำปะหลัง ลดการระบาดโรคใบด่าง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์