เชฟรอน ผนึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้”

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด จับมือศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการ คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้นำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอดรับเจตนารมณ์เชฟรอนฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังคน ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา   

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดเผยว่า การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับปีนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาโครงการคาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้โครงการเพื่อสังคมที่เราได้เริ่มโครงการฯ นำร่องในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 182 ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น 100 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วไปที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 82 ทุน สำหรับพนักงาน หรือ บุตรพนักงานที่ทำงานในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ รวมเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท        

โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้มีขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน 2565 ถึง ธันวาคม 2565 โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้แนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียว(One Health Design Thinking Camp) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้จริง โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาทุนทรัพย์สำหรับบริจาคสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของน้อง ๆ อีกด้วย บริษัทฯ หวังว่าโครงการฯ นี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา เชฟรอนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือเครือข่ายครอบครัวคาลเท็กซ์ของเราอย่างต่อเนื่อง

 

ด้าน ผศ. ดร. น.สพ.ฐานิสร์ ดำรงวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการ  “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และแบรนด์คาลเท็กซ์ โดยโครงการฯ นี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในภาคใต้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นหลักของถิ่น โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปแล้ว ยังถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวภายใต้แนวความคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

อนึ่ง  โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาและพัฒนาพลังคนต่อไป โดยโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” จะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล เข้าร่วมขอรับทุนการศึกษา เพียงกรอกรายละเอียดในการสมัครผ่าน Google Form: https://bit.ly/3RVpCNj หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง : https://bit.ly/CTLpublic และเขียนรายละเอียดพร้อมส่งเอกสารแนบมาทางไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง Facebook Fanpage: Vet-WU โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า 3,500 บาทต่อคน พร้อมโอกาสในการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) ในเดือน ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯ และวิธีเข้าร่วมขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ คุณศรินนา จำปากลาย 07 547 6004

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาสด้าทรานส์ฟอร์มองค์กร เสริมทัพผู้บริหาร เร่งเครื่องสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

มาสด้าผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่น ประกาศเสริมทัพครั้งสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีด

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ต่อสัญญา 10 ปี พร้อมขยายฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวไทยและสานต่อแผนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

‘ซูซูกิ’ จัดแคมเปญพิเศษรับหน้าฝน “SUZUKI EAZY DRIVE ผ่อนสบายในสไตล์คุณ”

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์การแข่งขันของตลาด

เปิดจองพื้นที่ Motor Expo 2024

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41” เปิดเผยว่า

"กรังด์ปรีซ์ มอเตอร์สปอร์ต" จับมือ "ฮอนด้า" สานต่อความมันส์ "ฮอนด้า วันเมคเรซ"

"กรังด์ปรีซ์ มอเตอร์สปอร์ต" โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันชั้นนำของเมืองไทย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน