IRPC ติดอันดับ DJSI ดัชนีความยั่งยืนโลกต่อเนื่องปีที่ 9

IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุและพลังงาน ควบคู่การสร้างสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัญหาสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม IRPC มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ Net Zero Company โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2018 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2060 นอกจากนี้ IRPC ยังมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่บริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน  เพื่อชีวิตที่ลงตัว” และการเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน ควบคู่กับการสร้างสมดุลให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

IRPC ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคตามเทรนด์ของโลก มุ่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการเติบโตให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม

IRPC สนับสนุนความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรีย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานกิจการสัมพันธ์ IRPC

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ

IRPC มั่นใจคว้าโอกาสเศรษฐกิจฟื้น ปี 66 เดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤต เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ มุ่งสู่องค์กร Net Zero

IRPC เตรียมพร้อมรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เพิ่มความระมัดระวังความผันผวนของราคาพลังงาน เดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน "สาน

IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และ สุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม