อ.อ.ป. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “4 ป. และ HAPPYs” มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ …

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Stakeholder Balancing) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การขยายธุรกิจพร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถรองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ของ อ.อ.ป. จึงมีการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) ของ อ.อ.ป. ขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดรูปแบบ และทิศทางในการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ อ.อ.ป. ได้ควาดหวังไว้

สำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อ.อ.ป. โดยค่านิยมของ อ.อ.ป. (Core Values) ประกอบด้วย 4 ป. ได้แก่ ‘ปลุก - ปลูก - ปั้น - ปัน’ โดยในแต่ละ ป. นั้น จะสื่อความหมาย ดังนี้

ปลุก คือ การปลุกคุณธรรม: มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน

ปลูก คือ การปลูกคุณภาพ: สร้างสรรค์และส่งมอบผลผลิตและบริการที่เป็นเลิศทุกกระบวนการด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ปั้น คือ การปั้นคุณค่า: ยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า สินทรัพย์ ความรู้ และส่งมอบให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย

และ ป.สุดท้าย คือ ปัน – ปันความยั่งยืน: แบ่งปัน ขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากการสร้างค่านิยม 4 ป. แล้ว อ.อ.ป. ยังมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของ “วัฒนธรรมองค์กร” (Culture) ภายใต้คำว่า ‘HAPPYs’ ซึ่งมีความหมายว่า ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน โดย
H: Harmonization - ทำงานเป็นทีม, A: Accountability – ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ, P: People Centric – การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน, P: Positive Thinking - มีทัศนคติเชิงบวก, Y: Young at Heart – กระตือรือร้น และ S: Social Contribution - ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน

จากการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) อ.อ.ป. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และสืบทอดจนเป็นธรรมเนียม ตลอดจนยกระดับความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

“ผู้ตรวจราชการ ทส.” ตรวจ ติดตาม เชิงรุก “ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.” ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ...

วันนี้ (26 เมษายน 2566) ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.อ.ป. จัดอบรมถ่ายทอดข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านCarbon Credit แก่คณะกรรมการของ อ.อ.ป.

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้เกียรติเป็นประธานและรับฟังการอบรมถ่ายทอดข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Carbon credit ร่วมกับคณะกรรมการฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญของขวัญปีใหม่พระราชทาน มอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง

อ.อ.ป. MOU อสส. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิชาการ - วิจัยสัตวแพทย์ ‘ช้างไทย’

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

อ.อ.ป. จับมือ ม.มหิดล เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการประเมินปริมาณคาร์บอนเครดิต ภาคป่าไม้ ด้วย ‘โดรน’ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสำรวจปริมาณคาร์บอนเครดิตในสวนป่าเศรษฐกิจ...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาต้นแบบด้านนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ