อ.อ.ป. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “4 ป. และ HAPPYs” มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ …

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable Stakeholder Balancing) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การขยายธุรกิจพร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถรองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ของ อ.อ.ป. จึงมีการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) ของ อ.อ.ป. ขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดรูปแบบ และทิศทางในการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ อ.อ.ป. ได้ควาดหวังไว้

สำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อ.อ.ป. โดยค่านิยมของ อ.อ.ป. (Core Values) ประกอบด้วย 4 ป. ได้แก่ ‘ปลุก - ปลูก - ปั้น - ปัน’ โดยในแต่ละ ป. นั้น จะสื่อความหมาย ดังนี้

ปลุก คือ การปลุกคุณธรรม: มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน

ปลูก คือ การปลูกคุณภาพ: สร้างสรรค์และส่งมอบผลผลิตและบริการที่เป็นเลิศทุกกระบวนการด้วยบุคลากรมืออาชีพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ปั้น คือ การปั้นคุณค่า: ยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า สินทรัพย์ ความรู้ และส่งมอบให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย

และ ป.สุดท้าย คือ ปัน – ปันความยั่งยืน: แบ่งปัน ขับเคลื่อนความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนววิถีใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากการสร้างค่านิยม 4 ป. แล้ว อ.อ.ป. ยังมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของ “วัฒนธรรมองค์กร” (Culture) ภายใต้คำว่า ‘HAPPYs’ ซึ่งมีความหมายว่า ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน โดย
H: Harmonization - ทำงานเป็นทีม, A: Accountability – ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ, P: People Centric – การทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน, P: Positive Thinking - มีทัศนคติเชิงบวก, Y: Young at Heart – กระตือรือร้น และ S: Social Contribution - ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน

จากการกำหนดค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรม (Culture) อ.อ.ป. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และสืบทอดจนเป็นธรรมเนียม ตลอดจนยกระดับความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อ.ป. รับเกียรติบัตร "องค์กรพัฒนาคุณธรรม" ประจำปี 2566

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

อ.อ.ป. ผสานความร่วมมือ กรมป่าไม้ และ ม.เกษตรฯ ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน”

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อ.อ.ป. - ส.คช. จัดงาน “วันช้างไทย 2567” มุ่งหวังคนไทยเชิดชูเกียรติ – เห็นคุณค่าของช้างไทย

วันนี้ (13 มีนาคม 2567) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2567” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสุกิจ จันทร์ทอง

‘13 มีนาคม วันช้างไทย’ ทส. - อ.อ.ป. มุ่งสื่อสารให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ ‘การอนุรักษ์ช้างไทย’ ... พร้อมดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า - เชิดชูเกียรติช้างไทย’

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าวในประเด็น “13 มีนาคม วันช้างไทย”

อ.อ.ป. จับมือ SCGC ลงนาม MOU ศึกษา วิจัย การบริการจัดการป่าไม้และคาร์บอนเครดิต

วันนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เป็นผู้แทน อ.อ.ป.

อ.อ.ป. ร่วมจัดงานวันเด็กฯ โซนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีม “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด” ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กลัดพรหม