‘13 มีนาคม วันช้างไทย’ ทส. - อ.อ.ป. มุ่งสื่อสารให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ ‘การอนุรักษ์ช้างไทย’ ... พร้อมดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า - เชิดชูเกียรติช้างไทย’

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าวในประเด็น “13 มีนาคม วันช้างไทย” โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วยนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องแถลงข่าว 101 (ชั้น 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 เพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้น เนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งยังมีความเคารพและศรัทธาช้าง ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา และช้างยังมีความเกี่ยวพันกับสถาบันหลักของชาติไทย ทั้งกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) หน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีภารกิจในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย โดยมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน 111 เชือก และมีช้างสำคัญที่พำนักอยู่ ณ โรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จำนวน 6 ช้าง ช้างในพระองค์ จำนวน 4 ช้าง และช้างสำคัญที่พำนัก ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จำนวน 3 ช้าง ได้มีกำหนดจัดงาน ‘วันช้างไทย ประจำปี 2567’ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเชิญชวนคนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณ รวมทั้งได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา

สำหรับการจัดงาน ‘วันช้างไทย ประจำปี 2567’ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่วมในการระลึกบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศชาติและคนไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ รับรู้เรื่องราวของช้าง ทั้งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม การเลี้ยงช้างของไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี และร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามสืบไป โดยในปี 2567 อ.อ.ป. ได้กำหนดรูปแบบการสื่อสารในเรื่องการร่วมรำลึกถึงคุณค่าของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระนเรศวรมหาราช, เจ้าพ่อขุนตาน และองค์พระพิฆเนศวร), พิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้าง, พิธีฮ้องขวัญช้าง, การจัดประกวดซุ้มอาหาร, พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับชมช้างกินอาหารบนสะโตก

นอกจากนี้ ในปี 2567 เป็นปีที่มีความพิเศษมากกว่าปีอื่นๆ เนื่องจาก อ.อ.ป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วย โดยสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันช้างไทย และร่วมเป็นผู้ตัดสินการประกวดจัดแสดงซุ้มอาหารช้างบน Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อ.อ.ป. มุ่งหวังผลลัพธ์จากการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถทำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและร่วมระลึกบุญคุณของช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ รวมถึงสามารถการสานต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปเพิ่มมากยิ่งขึ้น และร่วมมือร่วมใจกันแสดงพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย พร้อมปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ช้างควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนาเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทส. ส่งมอบความสุขวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. ยกเว้นค่าบริการท่องเที่ยวป่านันทนาการ 3 แห่ง

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายขับเคลื่อนด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบป่านันทนาการ

'โฆษก ทส.' ซัดกลับก้าวไกล ซักฟอกด้อยค่า 'พัชรวาท' ยันลุยแก้ฝุ่นเต็มที่

'โฆษก ทส.' ป้อง 'พัชรวาท' ลุยแก้ฝุ่นพิษเต็มที่ ซัดกลับ 'ก้าวไกล' อภิปรายใส่ร้าย จ้องโจมตีด้อยค่า ไม่ทำการเมืองสร้างสรรค์

อ.อ.ป. ผสานความร่วมมือ กรมป่าไม้ และ ม.เกษตรฯ ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน”

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อ.อ.ป. - ส.คช. จัดงาน “วันช้างไทย 2567” มุ่งหวังคนไทยเชิดชูเกียรติ – เห็นคุณค่าของช้างไทย

วันนี้ (13 มีนาคม 2567) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2567” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสุกิจ จันทร์ทอง

'พัชรวาท' เข้าสภาแล้ว! ตอบกระทู้ถาม สว.

'พัชรวาท' มาตอบกระทู้ สว. ปมเปิดเอกชนปลูกป่าชายเลน แจงส่งเสริมระบบนิเวศน์ ได้คาร์บอนเครดิต เอื้อประโยชน์ชุมชน ยันเดินหน้าต่อตามนโยบายรัฐบาล

'ผู้ว่าฯ พังงา' นำทีมขึ้นเขานางหงส์ เจอร่องรอยรุกป่า

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายดำรงค์ ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด นายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา