กสทช. ร่วมมือกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) จัดการประชุม APT Symposium 2023 ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APT Symposium 2023 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ โรงแรม W Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย Mr. Masanori Kondo เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เข้าร่วมและกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้

การประชุม APT Symposium 2023 เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก APT รวมถึงสมาชิกสมทบและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศได้พบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล วิสัยทัศน์ แนวทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลโทรคมนาคม/ICT ในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นความเท่าเทียมทางดิจิทัล (Digital Inclusion) รวมถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก APT เข้าร่วมหลายประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐเอกราชซามัว ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ผู้แทนจากสมาชิกสมทบ (Affiliate Members) และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, CEPT และ RCC รวมจำนวนทั้งสิ้น 134 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ Ms. Atsuko Okuda ผู้อำนวยการสำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมกล่าว Keynote ในการประชุมช่วงที่ 1 “A success story of Inclusive Connectivity in Thailand” โดย นายต่อพงศ์ฯ ได้กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการที่สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ICT อาทิ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,735 หมู่บ้าน เป็นต้น อีกทั้ง ในการประชุมช่วงที่ 2 “Understanding the digital divide and ensuring universal connectivity” นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้แทนประเทศไทย ในการให้ข้อมูลถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและการสร้างความมั่นใจในการเชื่อมต่อ เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อาทิ อุปสรรคในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในราคาย่อมเยาและเชื่อถือได้ นโยบายการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำและมุ่งเน้นความเท่าเทียมทางดิจิทัล พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของสำนักงาน กสทช. และประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจงยิบ 'ประธาน กสทช.' ไปต่างประเทศใช้งบแค่ 3 ล้าน!

เลขานุการประธาน กสทช.แจงยิบ 'ศ.คลินิก นพ.สรณ' ไปต่างประเทศใช้เงินแค่ 3 ล้านไม่ใช่ 45 ล้านตามข่าว ขู่ตรวจสอบได้ แต่จงใจนั่งเทียนเจอฟ้องกลับแน่

ตรวจการบ้าน หนึ่งปี กสทช. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธรรมาภิบาลองค์กร

“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กสทช.) ชุดปัจจุบัน ที่มี”ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” เป็นประธานกสทช. ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อเมษายน 2565 ถึงตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่มาได้ประมาณ1ปี3 เดือน

JAS เชื่อ กสทช. ไฟเขียวขาย 3BB ให้ AWN คาดชัดเจน มิ.ย.นี้

JAS แจงกรณีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “C” หลังประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566 เนื่องจากส่วน ของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ผู้ลงทุนยังคงซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทได้ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์(Cash Balance)

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กก.กสทช. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

8 พ.ค.2566 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี

'อดีตเลขาฯ กสทช.' สอนวิธีแก้ ปมแฮกข้อมูลคนไทย 55 ล้านราย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธาน