ไทยออยล์ตอกย้ำเส้นทางสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม

ไทยออยล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กรอบ ESG

โดยไทยออยล์ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุด ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยในปี 2566 ไทยออยล์เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียน ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ประเมินด้านความยั่งยืนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงในรอบปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ AAA (ระดับสูงสุด) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นปีแรก (พัฒนามาจากการประเมิน “หุ้นยั่งยืน THSI” ซึ่งไทยออยล์ ได้รับการประเมินให้อยู่ใน THSI ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558)

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 8 จากการประเมินผล DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล และยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินดัชนีความยั่งยืนของ S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก

รางวัลและผลการประเมินข้างต้นสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยที่ผ่านมาไทยออยล์ได้มีการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดี ทช. เยี่ยมชมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมคณะผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

ไทยออยล์ร่วมกับกลุ่ม ปตท. สนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วนี้ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาคมกีฬา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน โดยมี คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่