'เบิร์ด ธงไชย' รับรางวัลเพชรในเพลง วันภาษาไทยแห่งชาติ

วธ.มอบโล่รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย-ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ ‘เบิร์ด ธงไชย- หนุ่ม กะลา- ครูสลา คุณวุฒิ’ คว้ารางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

26 ก.ค.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ เครือข่าย และผู้รับรางวัลสาขาต่างๆ เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ อีกทั้งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและใช้ให้ถูกต้อง ร่วมทั้งอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอย่างยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า สำหรับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ขึ้น วธ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้ และแนวคิดร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เกิดความรักและหวงแหนความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีความหลากหลายทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติที่สำคัญมีการมอบโล่รางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาทิ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม รวมถึงผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ ได้แก่ นายหลิน อี้ฟาน (Mr. Lin Yifan) ผู้จัดการ (รับผิดชอบโครงการ Lazada) ของบริษัท Flash Group และเป็นล่าม รวมไปถึงรางวัล พูด-อ่าน-เขียน ภาษาไทยดีเด่น ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่า ความสำคัญและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

นายอิทธิพล กล่าวว่า ส่วนรางวัลประกวดเพลง (เพชรในเพลง) ปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัล อาทิ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงมนต์รักดนตรีไทย ประพันธ์โดย นายมนูญ เรื่องเชื้อเหมือน และนายมติธรรม เรืองเชื้อเหมือน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลงไร่อ้อยวิทยา ประพันธ์โดย นายสลา คุณวุฒิ ,รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย อาทิ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงใจที่โดนฉีก ขับร้องโดย นายไกรวิทย์ พุ่มสุโข ,ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงคำตอบของชีวิต ขับร้องโดย นายอนันต์ อาศัยไพรพนา (นัน ไมค์ทองคำ) ,ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลงหลวงพ่อกวยช่วยลูกที ขับร้องโดย นางสาวลลดา ปานจันทร์ดี (นิตา ลลดา) เป็นต้น ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง  ปี 2564 เข้ารับโล่รางวัลด้วย อาทิ นายธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) นักร้องชื่อดังในฐานะได้รับรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย และนายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา) รางวัลรองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น การประกวดทักษะทางภาษาไทย อาทิ การประกวดคำขวัญการประกวดเพลงแรป การเผยแพร่วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยจาก 16 สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศการเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด อ่าน และเขียน , นิทรรศการต่างๆ การออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนด้านภาษาไทย ด้วยนับว่าผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ร่วมงานทุกคนมีส่วนสำคัญที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คัดศิลปินภาพพิมพ์ไทยเป็นตัวแทนประเทศ

24 มี.ค.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย ส่งเสริมศิลปินไทยที่มีความสามารถ ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศ

เที่ยวอารยธรรมขอมตามรอยปราสาทสด๊กก๊อกธม

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ถือเป็นสถานที่สำคัญติดประเทศเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม มีร่องรอยอารยธรรมขอมโบราณ เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำมาสู่การจัดงานการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอย

อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุให้ชาวพุทธบูชาเสริมมงคล

4 มี.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป และเวียนเทียนรอบมณฑป จากนั้นเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เชื่อมเส้นทางเที่ยววัฒนธรรม'ทวารวดี' 3 จังหวัด

26 ก.พ.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด เส้นทาง : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี