ป้ายกำกับ :

กรมขนส่ง

ประกาศระเบียบขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การ

ใช้บังคับแล้ว! ประกาศกรมขนส่งฯป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ 'ใส่ชื่อตัวเอง' ได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง หลักเกณฑ์การกำนดตัวอักษรประจำหมวดและก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้าย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบขับขี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

เพิ่มเพื่อน