ป้ายกำกับ :

ตลาดนัดความรู้

ตลาดนัดความรู้ที่ พอช. ประสบการณ์และแง่คิดจาก Smart Farmer

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน-ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ รายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

‘ดร.เจิมศักดิ์’ ร่วมงาน ‘ตลาดนัดความรู้’ ที่ พอช. แนะสร้างระบบชุมชนเข้มแข็ง

พอช. / ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมงาน ‘ตลาดนัดความรู้ชุมชนเข้มแข็ง’ ที่ พอช. บรรยายพิเศษเรื่อง ‘ชุมชนต้องเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์อนาคตที่ท้าทาย’

‘ตลาดนัดความรู้’ สู่ชุมชนเข้มแข็ง พอช.และขบวนองค์กรชุมชนเปิดพื้นที่รูปธรรมตำบลนวัตกรรมทั่วภูมิภาค

“ชุมชนคือฐานรากของสังคม หากชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแรง” นี่คือคำกล่าวที่ไม่เกินจริง ดังที่ นพ.ประเวศ วะสี ปราชญ์ของสังคมไทย เคยกล่าวเอาไว้ในประเด็นการพัฒนาสังคมและประเทศ มีใจความตอนหนึ่งว่า…

เพิ่มเพื่อน