ป้ายกำกับ :

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

สสส.ผนึก6องค์กรเครือข่าย สร้างสังคมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อ

จากข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พ.ศ.2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มเพื่อน