ป้ายกำกับ :

ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566 – 2570)

รัฐบาลแจงยิบแผนระดับชาติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รัฐบาลเดินหน้านโยบายและแผนระดับชาติป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566 – 2570 เฝ้าระวังยาเสพติดออนไลน์ จัดตั้งศูนย์คัดกรองทุกพื้นที่

เพิ่มเพื่อน