ป้ายกำกับ :

แผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

5 บุคคลคุณธรรม 'พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู'

16 ส.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) สนับสนุนให้องค์กรมีการยกย่อง

แผนส่งเสริมคุณธรรมชาติ แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

11 พ.ค. 2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา

เพิ่มเพื่อน