ป้ายกำกับ :

Bloom: The Southern Blooming

สนช. ชวนชิม ชม ช้อป 22 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน Exhibition & Innovation Market

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว 22 ผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

สนช. ติดอาวุธนักรบธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการดึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดตัวกิจกรรม “โครงการการพัฒนาและสร้าง

เพิ่มเพื่อน