เปิดหนังสือสธ.แจ้งสตช.ยืนยันแทบทุกกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชา หากไม่ได้ขออนุญาตผิดทั้งนั้น

'คำนูณ'เปิดหนังสือสธ.แจ้งสตช.ยืนยันว่าแทบทุกกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาที่เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้หากไม่ได้ขออนุญาตผิดทั้งนั้น รอดูต่อไปจะประสานการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดเพื่อคลายใจให้กับสังคมต่อไปอย่างไร

27ก.ค.2565- นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

มาช้าดีกว่าไม่มา !
สธ.แจ้งสตช.แจงความผิดค้ากัญชา
________
หนังสือจากสาธารณสุขถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าแทบทุกกิจกรรมเกี่ยวกับกัญชาที่เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้หากไม่ได้ขออนุญาต ผิดทั้งนั้น ทั้งนี้ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผยไทย พ.ศ. 2542 ที่ผมพร่ำย้ำมาหลายครั้ง

หนังสือฉบับนี้ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565
แต่ก็ยังดี มาช้าดีกว่าไม่มา

ก็รอดูต่อไปว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะประสานการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดเพื่อคลายใจให้กับสังคมต่อไปอย่างไร
เพราะเท่าที่ทราบ ขณะนี้ยังไม่มีการขออนุญาตและให้อนุญาตผู้ใดเลย !

สำหรับหนังสือดังกล่าว ลงนามโดยนายณรงค์ สายวงศ์ รองกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสข ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
จำนวน ๗ แผ่น
๓. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๕๙จำนวน ๖ แผ่น

โดยมีเนื้อหาว่า

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และเมื่อประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้ว บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ใดต้องได้รับอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ทุกกรณี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ การดำเนินการขออนุญาตต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือ ส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๕๙(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ซึ่งผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงดังกล่าว คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้อนุญาตในส่วนกลาง และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
ในการนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
๒. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
๓. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
๔. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ แปรรูป หมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒หากพบการกระทำผิดกรณีไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย ไม่ขออนุญาตส่งออก ไม่ขออนุญาตจำหน่าย ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า ต้องดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอเอกภพ' แย้ง 'สมศักดิ์' อ้างกลุ่มต่อต้านกัญชาบางคน เคลมตัวเลขทั้งที่ไม่ใช่มติของสมาชิกทั้งหมด

นพ.เอกภพ เพียรวิเศษ อดีตคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย แสดงความไม่เห็นด้วยกับ นายส

จับตา พรรคร่วมแตก! เซ่นดึงกัญชากลับยาเสพติด

หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งรื้อกฎกระทรวง แก้ไขให้ยาบ้า 1 เม็ดมีความผิด หลังเกิดปัญหาการปฏิบัติงาน และการตีความทางกฎหมาย และใ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเวทีถกยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ รุมจี้ส่งศาลปกครองฟันทิ้ง

"ผู้ตรวจฯ" เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง ถกประกาศสธ.ครอบครองด้วยยาเสพติด "ผู้การแต้ม"ทำไมยาเสียสาวต้องมีครอบครองถึง 10 เม็ด "ดร.โต้ง" ท้ารัฐเปิดสถิติจับผู้ค้ารายย่อยได้กี่ราย

'คำนูณ' จ่อซักฟอกปมเจรจาพื้นที่ทับซ้อน ดักคอ 'อุ๊งอิ๊ง' บินกัมพูชา

'คำนูณ' เตรียมซักฟอกรัฐบาล ปมเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ขุมทรัพย์ใต้อ่าวไทย 20 ล้านล้าน ดักคอ 'อุ๊งอิ๊ง' บินกัมพูชา ไม่ใช่เรื่องมุบมิบทำอะไรได้ ชี้ต้องเป็นข้อตกลง รธน. ม.187 รัฐสภาเห็นชอบ

'คำนูณ' เตือน! ขุมทรัพย์ 20 ล้านล้านและสิทธิอธิปไตยไทยยับเยินแน่ หากแยกประเด็นเจรจา

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา แสดงความคิดเห็นต่อกรณีเรื่องพื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา ที่กำลังถูกจับตาในเวลานี้ว่า“เรื่องสำคัญที่สุด