เฮลั่น 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ตบโบนัสประจำปี ให้ขรก.-ลูกจ้างกทม. สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

29 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

“เงินรางวัลประจำปี” หมายความว่า เงินที่กรุงเทพมหานครเบิกจ่ายให้เป็นค่าตอบแทน แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ ในรอบปีของปีงบประมาณนั้น

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

“ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

“ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ลูกจ้างกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๕ กรุงเทพมหานครอาจจัดให้มีเงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๖ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ข้อ ๗ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้จัดกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครเป็น ๔ กลุ่ม โดยกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ประเภทอพนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

การกำหนดค่าน้้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลของแต่ละกลุ่มให้คำนึงถึงมาตรฐานและความเป็นธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครด้วย โดยการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลให้ถือความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ ๖ เป็นที่ยุติ

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีจะต้องค านึงถึงผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

(๒) มีกลไกให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

(๓) ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขั้นต่ำของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี

ข้อ ๙ การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

T_0027

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ส.ภท.-พปชร.-พท. ผนึกกำลังจี้ กมธ.คมนาคม เรียกหน่วยงานแจงแก้ปมบีทีเอสขึ้นราคา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

'ชัชชาติ' รับสุดยื้อ กทม.ทำดีที่สุดแล้ว บีทีเอสปรับค่าโดยสารได้ตามเงินเฟ้อ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค 66 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎสัมปทาน สามารถปรับขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้กรอบสัญญา

'ทูตไอร์แลนด์' เข้าพบผู้ว่าฯกทม. ชื่นชม 'ชัชชาติ' มีพลังมุ่งมั่นทำให้คนกรุงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายแพทริก เบิร์น (H.E. Mr. Patrick Bourne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา

ด่วน! โปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'ธนกร' ผงาด รมต.ประจำสำนักนายกฯ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ 3 รัฐมนตรีใหม่แล้ว 'นริศ' มาตามโผ ส่วนค่ายสมุทปราการได้เก้าอี้สมใจ 'ธนกร' ผงาดนั่งเก้าอี้ รมต.ประจำสำนักนายก

บังคับใช้แล้วแผนรัฐวิสาหกิจ 5 ปี 2566-2570

'บิ๊กตู่' ในฐานะประธาน คนร.ออกประกาศเรื่องแผน 5 ปีพัฒนารัฐวิสาหกิจและมีผลบังคับใช้แล้ว ระบุกระทรวงและ รสก.ในสังกัดต้องปฏิบัติให้บรรลุตามเป้า