'ดร.อานนท์' ทวงถามจิตสำนึก 'เศรษฐา' มีแค่ไหน!

22 พ.ค.2567 - ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กในรูปบทความเรื่อง “นายเศรษฐา ทวีสิน ต้องรับผิดชอบกรณีทนายถุงขนม มีจิตสำนึกแค่ไหนที่ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท” ระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 182 บัญญัติไว้ว่า บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ

การแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หลักสำคัญของ Constitutional monarchy คือ The king can do no wrong. เป็นหลักสากลของทุกประเทศทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบอบนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และทุกฉบับในอดีต (ยกเว้นฉบับแรก) ก็ได้บัญญัติหลักการ The king can do no wrong. เอาไว้เช่นกันใน

มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

ดังนั้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบความเสียหาย ผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีนี้การแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบานขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง แต่เมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยลงมาแล้ว ความผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมอยู่ที่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

ดังนั้นก็ต้องฟ้องนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ถึงนายพิชิต ชื่นบานจะลาออกไปจากตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ความผิดสำเร็จแล้ว นายเศรษฐา ทวีสินก็ยังต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ผมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าสิ่งใดที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวาย ต้องบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีตำหนิใดๆ ผู้ที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวายให้ลงพระปรมาภิไธยต้องมีจิตสำนึกและคิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน

และต้องพึงระวังไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับองค์พระมหากษัตริย์ ดังเคยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การสละราชสมบัติ

โปรดอ่านบทความ
พระราชอำนาจในการตักเตือนยับยั้งการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลและการตรากฎหมาย : จิตสำนึกของผู้ถวายทูลเกล้า

จิตสำนึกของผู้ทูลเกล้าถวายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้สมกับที่ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งมาเช่นกัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี บังอาจนำรายชื่อของนายพิชิต ชื่นบาน ทนายถุงขนมขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ลงพระปรมาภิไธย เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่ง

ก็คงต้องถามว่านายเศรษฐา ทวีสิน มีจิตสำนึกมากแค่ไหน เคยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบ้างหรือไม่ แล้วจะรับผิดชอบอย่างไร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

นายกฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค และความก้าวหน้าในการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง ชื่นชมแผนต่อยอดการท่องเที่ยว สอดคล้องนโยบายรัฐบาล

เอาแล้ว!เศรษฐาบอกอยากเห็นโค้ชคนไทยคุมทีมชาติ

นายกฯ ย้ำแม้บอลไทยไม่ผ่านรอบฟุตบอลโลก แต่เชื่อคนไทยภูมิใจนักเตะไทยไม่มีซื้อตัวต่างชาติ ชื่นชม“มาดามแป้ง” เป็นนายกสมาคมป้ายแดงแต่ทำเต็มที่ แนะอยากเห็นโค้ชคนไทยร่วมทีมชาติ