ป.ป.ช. แจงปมถูกนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารฟ้อง กรณีชี้มูลความผิดตั้งลูกเป็นเลขาฯ

ป.ป.ช. แจง ปม “สุวรรณี” นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ฟ้องกรรมการ ป.ป.ช. กรณีชี้มูลตั้งลูกสาวเป็นเลขานุการ ทั้งที่ยังเป็นนิสิตปี 3 ขาดเรียนไม่ได้ ระบุ ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแล้ว แต่ไม่มา ยัน ทำตามอำนาจหน้าที่

23 พ.ค.2567 - นายนิรุท สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร แถลงถึงกรณีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นโจทก์ฟ้องกรรมการ ป.ป.ช. กับพวก รวม 8 คน เป็นจำเลย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ในฐานความผิดตามมาตรา 157 กรณีรื้อฟื้นนำคดีที่โจทก์เคยถูกร้องเรียนเรื่องการแต่งตั้ง น.ส.พลอยพชร ตั้งปณิธานนท์ ซึ่งเป็นบุตรสาว ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว แต่จำเลยกับพวกกลับร่วมกันกลั่นแกล้งโจทก์อย่างไม่เป็นธรรม ว่า เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียนกล่าวหานางสุวรรณี ว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีที่แต่งตั้ง น.ส.พลอยพชร ซึ่งเป็นบุตรสาวของโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร โดยที่นางสาวพลอยพชร ไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นรายเดือนเต็มเดือนตั้งแต่เดือน ม.ค.57 ถึงเดือน เม.ย.557

นายนิรุท กล่าวว่า ภายหลังที่คณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีหนังสือเชิญนางสุวรรณี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 น.ส.พลอยพชร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มาชี้แจงหรือให้ข้อเท็จจริง แต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองมิได้เดินทางมาให้ถ้อยคำ และมิได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างในประเด็นที่คณะไต่สวนเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบแต่ประการใด ส่งผลให้ในเวลาต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนไต่สวนเบื้องต้นของคณะไต่สวนเบื้องต้นที่เสนอ โดยเห็นว่าการที่ น.ส.พลอยพชร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตามคำสั่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ 789/2556 นั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่ น.ส.พลอยพชร เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน พ.ค.557 จำนวน 6 วิชา ซึ่งจะต้องเข้าเรียนตลอดภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง ๆ ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ซึ่งต้องเข้าเรียนในทุกรายวิชาทุกสัปดาห์ จึงเชื่อได้ว่า น.ส.พลอยพชร ได้เข้าเรียนตามวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกสัปดาห์ และไม่สามารถขาดเรียนเพื่อปฏิบัติงานในเดือนนั้นตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป ในช่วงเดือน ม.ค.57 ถึง เดือน เม.ย.57 ได้อย่างแน่แท้ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นรายเดือนเต็มเดือนได้

นายนิรุท กล่าวว่า นางสุวรรณี ย่อมทราบดีว่า น.ส.พลอยพชร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารในระหว่างที่ศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 56 ได้ แต่กลับไม่ดำเนินการ ออกคำสั่งให้ น.ส.พลอยพชรพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร หรือระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ น.ส.พลอยพชร ที่จ่ายไปในอัตราเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองมุกดาหารหรือทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง ว่า นางสุวรรณี มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 และการกระทำของ น.ส.พลอยพชร มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

นายนิรุจ กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับนางสุวรรณี และ น.ส.พลอยพชร ตั้งปณิธานนท์ และส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับนางสุวรรณี และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย และให้แจ้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 82 วรรคสอง

นายนิรุจ กล่าวว่า ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องที่ไต่สวน เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 66 ที่ระบุให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเรียกสำนวนการไต่สวน หรือสอบสวนมาเพื่อดำเนินการได้ โดยจะดำเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือนำผลการไต่สวนหรือสอบสวนของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการดำเนินการตามรายงานตามมาตรา 65 แม้เรื่องดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงก็ตาม การไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่ประการใด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กโจ๊ก' ดิ้น! ยื่นรายชื่อประชาชน ให้ประธานสภาฯ ขอตั้งกก.สอบ ป.ป.ช. สงสัยทุจริต-ร่ำรวยผิดปกติ

ที่รัฐสภา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เข้ายื่นหนังสือ พร้อมรายชื่อประชาชนเกื

‘เศรษฐา’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม พบรวย 1,020 ล้าน มีเงินลงทุนเพิ่ม 2 แสน

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ยื่นเข้ามาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ‘สุเมธ’ ตุลาการศาล รธน.ป้ายแดง 86.7 ล้านบาท ไร้หนี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ปปช. บุกตรวจโรงพัก พังทั้งหลังแต่ยังเปิดใช้งาน เร่งสอบฮั้วประมูลหรือไม่

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ปปช.รักษาการ ผอ. ปปช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจสอบอาคารที่ทำการ สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น