โลกร้อน BCG และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกระแสเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี

หากย้อนกลับไปกว่า 4 ทศวรรษก่อนหน้านี้ จะพบความสนใจของประชาคมโลกที่มีต่อการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เคลื่อนไหวหลากหลายมิติอย่างกระจัดกระจาย โดยมีวิธีคิด สมมุติฐาน ทฤษฎี และมีมุมมองวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เคลื่อนอยู่ในกระแสเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันไป (ในยุคนั้นการสื่อสารในสังคมออนไลน์และการสื่อสารโดยรวมยังไม่รวดเร็วเช่นวันนี้!) ความเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นในหลายมุมโลกขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางเศรษฐกิจสังคมนั้นๆ เผชิญปัญหาอะไร? และเผชิญแรงกดดันเรื่องอะไร?

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงมีทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาการศึกษา ปัญหาการเหยียดผิว เพศ ชาติพันธุ์ ปัญหาแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม การต่อต้านมลภาวะ ไปจนถึงปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ปัญหาเด็ก สตรี คนจน คนไร้บ้าน และปัญหาสลัม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ต่อมาได้กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาคมโลก ทำให้ผู้คนหันมาสนใจ-เข้ามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาในแบบของฉันทามติร่วมของสังคมโลก ที่มุ่งเฝ้าระวัง-ร่วมช่วยขจัดปัญหาให้ทุเลาเบาบางลงและขจัดให้หมดไปในหลายปัญหา!

ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ก่อรูปขึ้นช่วงกว่า 3 ทศวรรษก่อนหน้านี้! จนตกผลึกเป็นความร่วมมือกันของประชาคมโลกช่วงปลายศตวรรษที่ 20 จากการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลากมิติในเกือบทุกมุมโลก มีการสร้างสรรค์รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ตลอดจนถึงการสร้างแบบจำลอง-สร้างกฎระเบียบ-มาตรฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม ความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขึ้น ฯลฯ การปรากฏขึ้นของแนวคิด-แนวปฏิบัติทั้งหลายก็เพื่อมุ่งให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาไร้พรมแดน ที่ส่งผลเสียหายขึ้นมากในสังคมโลก อาทิ กรณีไฟป่า ที่เกิดจากประเทศหนึ่งซึ่งส่งผลมลพิษทางอากาศจากหมอกควันของไฟป่าในประเทศใกล้เคียงและในพื้นที่ที่อยู่ในทิศทางความเคลื่อนไหวของกระแสลม หรือกรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้าปรมาณูที่เป็นข่าวใหญ่อย่างน้อย 2 แห่ง ที่รัสเซียและญี่ปุ่น ทำให้โลกมีบทเรียนร่วมและรับรู้ดีถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรณีที่ย้อนไปถึงพิษภัยในการใช้ปรมาณูถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อเมริกาสร้างผลร้ายต่อภูมิอากาศและก่อโรคร้ายให้กับผู้คนอย่างชนิดที่โลกไม่อาจลืมได้ ฯลฯ ความเลวร้ายจากปัญหาไร้พรมแดนของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้ประชาคมโลกตื่นตัวขึ้นร่วมมือกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม-การบริโภคทรัพยากรที่มูมมาม และปกป้องอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก่อให้เกิดความร่วมมือ กฎบัตร กฎหมาย ฉันทามติของสังคมโลก และมาตรการ-มาตรฐานหลายมิติในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน

ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ปัจจุบันถึงอนาคต ได้ถูกทำให้เป็นฉันทามติของประชาคมโลกเมื่อปี ค.ศ.2000 นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ประชาคมโลกได้ร่วมทำงานกันกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นครั้งแรก จากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่กรุงรีโอ เดอจาเนโร ได้มีการประกาศข้อตกลงร่วมที่เรียกว่า Agenda 21 ที่เป็นปฐมบทในการกำหนดหลักการการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

Agenda 21 จึงเป็นเหมือนหลักการสำคัญของประชาคมโลก ที่เกิดจากการเรียกร้องต้องการ-ความตระหนักสำนึกในการสร้างพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการสร้างเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม และฉันทามติความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก ก่อนที่จะแตกแขนงออกเป็นมาตรฐาน มาตรการ และการประชุมระหว่างประเทศหลายระดับในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ความคิด วิธีการปฏิบัติ และการศึกษาที่ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้ผนวกผสานเป็นแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีกฎบัตรความร่วมมือและข้อปฏิบัติที่ผนวกต้นทุนสิ่งแวดล้อมเข้าในธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และมีการกำหนดบทลงโทษ การกำหนดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มสิทธิและเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประมวลขึ้นเป็นมาตรฐานสินค้า มาตรฐานการค้า มาตรการทางภาษี และมาตรการระหว่างประเทศในหลายมิติ มาตรการความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้มีทิศทางที่มุ่งดูแลจัดการเศรษฐกิจ-ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-รวมเรียกว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีบทบาทในทุกการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และการค้า

เมื่อราว 2 ทศวรรษก่อนที่จะมีการนำเสนอทิศทางการปฏิบัติการเศรษฐกิจ BCG (Bio-circular-Green) ที่ประกอบด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-การนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร-การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นภาคปฏิบัติการในการนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร BCG เป็นกระบวนการที่เกิดจากฉันทามติ-ความสำนึกรับผิดชอบร่วมของประชาคมโลกมีเป้าหมายในการปรับสร้างการผลิต-บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีมาตรฐาน มาตรการหลายเรื่องมารองรับ รวมถึงมีการคิดสร้างนวัตกรรมทั้งในการผลิตที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-การหมุนเวียนในการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่-และการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน-ทำให้คนรุ่นอนาคตมั่นใจว่าจะได้รับการส่งต่อโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กับโลกในรุ่นคนปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของ BCG นี้จะเป็นกระบวนการที่เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการปรับสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นภาคการปฏิบัติการสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีทิศทางเชิงบวกกับโลกแวดล้อมและความยั่งยืนในคลื่นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่ ทดแทนการผลิตและบริการแบบเดิมๆ ที่บริโภค-ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างบ้าคลั่ง!!!.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อหยุดระบอบประยุทธ์ แลนด์สไลด์ 310 เสียง ไปถึงได้

การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.นี้ แน่นอนว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า “พรรคเพื่อไทย”จะเป็นพรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้ง

ระยอง : มหานครที่กำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากโลกเก่าสู่โลกใบใหม่-ที่ขยับขับเคลื่อนวิถีชีวิตสู่โลกดิจิตอลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ด้วยฐานความรู้-ความเข้าใจ-เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ หากไม่ต้องการมีชีวิตเพียงเป็นลูกค้า ผู้ซื้อและใช้เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา!

ความหายนะของคนเรา .. เพราะไม่เข้าใจทุกข์!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในกระแสสังคมที่เข้มข้นไปด้วยอำนาจวัตถุนิยม จนสัตว์โลกในยุคสมัย ตกอยู่ภายใต้วัตถุเป็นใหญ่เหนือชีวิต.. มีอิทธิพลบงการให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย จะสุข.. จะทุกข์ก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้...

ท่าทีสภาสูง โหวตนายกฯ ไม่เลือกคนไม่มีวุฒิภาวะ พ่อคอยไขลาน มาเป็นผู้นำประเทศ

บทบาทของ"สมาชิกวุฒิสภา"(สว.)ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพราะด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 272

ความยุติธรรมที่ผุพัง-เน่าเฟอะ กับสังคมป่วยไข้ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน!!!

กระบวนการความยุติธรรมที่ผุพัง-บิดเบี้ยว-พิกลพิการในบางสังคมเกิดขึ้นจากการสั่งสมในสิ่งแวดล้อมด้านลบและการปรับตัวไม่ทัน

ทุมมังกุ.. โมฆบุรุษ... ในกระแสสังคมปัจจุบัน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เดือนมีนาคม เป็นห้วงเวลาต้องจาริกไปพักกายจิตในสัปปายสถาน ตามป่า ภูเขา เพิงถ้ำ ริมลำธาร น้ำตก ที่ไหลตลอดทั้งปี ซึ่งคงไม่มีพื้นที่ใดเหมาะควรยิ่งเท่ากับภาคใต้ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาะภูเก็ต กลางทะเลอันดามัน หรือแม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ตามป่าภูเขาแถวนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในเขตสวนป่าธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ที่ดูแลโดย กรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้..