‘เศรษฐา’ ประกาศเรื่อง ‘การเงินสีเขียว’ ที่สหประชาชาติ: รัฐบาลเอาจริงเพียงใด?

หนึ่งในประเด็นหลักของการนำเสนอสหประชาชาติโดยนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน คือสิ่งที่เรียกว่า   “การเงินสีเขียว” หรือ Green Finance ซึ่งไม่ค่อยจะได้กล่าวถึงในประเทศมากนัก

แต่ในเวทีระหว่างประเทศเรื่องนี้กำลังจะกลายเป็นหัวข้อสำคัญ

เพราะทั้งโลกกำลังให้ทุกประเทศแสดงความมุ่งมั่นจริงใจในการช่วยจัดการปัญหาโลกร้อน

และทุกกิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะต้องโยงไปถึง  “ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ทุกด้านของนโยบายระดับชาติของทุกประเทศจะต้องมีความเป็น “สีเขียว”

แต่ก่อนอาจจะมองไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอื่นๆ 

แต่วันนี้หากประเทศไหนไม่ทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

เช่น สินค้าที่จะส่งออกจะต้องพิสูจน์ว่ามาจากแหล่งที่ไม่ส่งก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

หากสินค้าที่ส่งออกมีกระบวนการผลิตที่สร้างคาร์บอนมากเท่าใด ก็จะต้องโดนภาษีมากเท่านั้น

ดังนั้น แม้กระทั่งการระดมทุนก็จะต้องเป็นทุนที่ส่งเสริมการผลิตและการซื้อขายที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน

จึงเป็นที่มาของคำว่า “การเงินสีเขียว”

คุณเศรษฐา ในถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) ประกาศว่า ไทยมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

พร้อมขับเคลื่อนการเงินสีเขียว (Green Finance) สร้างความยั่งยืนร่วมกัน

นายกฯ ไทยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบัน

คุณเศรษฐาบอกว่าช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับเกษตรกรของไทย และรับทราบโดยตรงถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกร จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันที

ไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ใกล้เคียงกับปี ค.ศ.2050 มากที่สุด พร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน รวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปี ค.ศ.2040

และเตรียมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้น ฉบับปรับปรุง (Nationally Determined Contributions : NDCs) สำหรับปี ค.ศ.2025

เป็นปีที่ไทยมีพันธกรณีจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทั้งหมด

นายกฯ ไทยบอกว่าไทยพยายามอย่างที่สุดที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาคมระหว่างประเทศ

โดยคำนึงถึงการดำเนินการตามกระบวนการภายใน การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและการสร้างขีดความสามารถ

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC COP ครั้งที่ 26 ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญ และมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050

นั่นหมายความว่า ไทยได้เพิ่มเป้าหมายการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้น (NDC) จาก 20% เป็น 40% ภายในปี ค.ศ. 2030

โดยมีการดำเนินการที่มีผลเป็นรูปธรรม สะท้อนได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในระยะยาว โดยประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจะบรรลุภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้

รัฐบาลไทยใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการร่างแผนพลังงานแห่งชาติขึ้นใหม่

ที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่ง การเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และการเตรียมการที่จะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

ไทยได้ดำเนินโครงการนำร่องโดยใช้แนวความคิดจากเกษตรกรรมยั่งยืน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประสบความสำเร็จพร้อมต่อยอดโครงการ

ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วย

คุณเศรษฐาแจ้งประชาคมโลกว่ารัฐบาลไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff)

สนับสนุนการใช้โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

และการวัดไฟฟ้าแบบสุทธิ (net-metering) เพื่อจูงใจการผลิตพลังงานสะอาด

โดยประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม 55% ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2037

และตอกย้ำว่า ประเทศไทยยังได้ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียว (Green Finance) อย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

ซึ่งปัจจุบันสามารถระดมเงินได้ในจำนวน 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกลไกนี้

ไทยจะออกพันธบัตรเชื่อมโยงกับความยั่งยืน กระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียว เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆ จะได้รับแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย SDG

นายกฯ ไทยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ล่าสุดได้จัดตั้ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Department of Climate Change and Environment) ขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ และเพื่อดำเนินการตามพันธกรณีที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบบังคับ เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วน

ก่อนจบ นายกฯ ไทยเน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายและเอาชนะวิกฤตการณ์นี้

วงการการเงินในไทยก็กำลังตื่นตัวเรื่องการออกพันธบัตรและระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นเรื่องธุรกิจสีเขียว

เป็นแนวโน้มใหม่ที่เรามองข้ามไม่ได้เป็นอันขาด เพราะหากเราไม่เอาจริงเอาจัง และไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่ชัด เราก็จะตกรถไฟขบวนใหญ่

คราวนี้ ตกแล้วตกเลย

คำถามคือ นักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนอกจากจะอ่านรายงานจากที่ข้าราชการเขียนให้แล้ว ตัวเองได้ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจและลงมือทำอย่างจริงจังหรือไม่

นี่คือช่องว่างระหว่างการ “หาเสียง” กับ “การทำจริง” อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นหนักสำหรับอนาคตของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม้จะแจกเงินหมื่นปีหน้า เศรษฐกิจไทยก็โตไม่ถึง 4%

ใกล้สิ้นปีต้องส่องดูเศรษฐกิจของทั้งปีนี้กับปีหน้า...และต้องเล็งไปข้างหน้าด้วยว่ารัฐบาลเศรษฐาจะสามารถ “กู้มาแจก” ในปีหน้าได้หรือไม่

คิสซิงเจอร์: ‘นักการทูตอันปราดเปรื่อง’ หรือ‘อาชญกรสงครามผู้โหดเหี้ยม’

เฮนรี คิสซิงเจอร์ที่เพิ่งเสียชีวิตในวัย 100 ปีเมื่อวานเป็นนักการทูตและนักยุทธศาสตร์สหรัฐฯที่น่าทึ่ง, น่ากลัว, และน่าสนใจที่สุดคนหนึ่ง

แถลง ‘แก้หนี้นอกระบบ’: เริ่มด้วยคำหรูจบด้วยคำถาม

ผมตั้งใจฟังคำแถลง “แก้หนี้นอกระบบ” ของนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน มากเพราะอยากรู้จริงๆ ว่าในทางปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะให้ “หนี้ใต้ดิน” กลายเป็น “หนี้บนดิน”

นักการทูตไทยยุคดิจิทัล ต้องสร้างใหม่อย่างเร่งรีบ

ต่อแต่นี้ไป นโยบายต่างประเทศจะต้องมองให้ครบทุกมิติของประเด็นการเมือง, เศรษฐกิจ, ความมั่นคงและสังคมที่กำลังปรับเปลี่ยนไปอย่างหนักหน่วงและรุนแรง

ไทยจะ ‘วางตำแหน่ง’ ในเวทีโลกตรงไหน?

นโยบายการต่างประเทศไทย “ยุคใหม่” ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้เป็นอย่างไร? เมื่อวานได้นำเอาบางตอนของแนวทางวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนไปของรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่, คุณปานปรีย์ พหิทธานุกร, มาเล่าให้ฟังแล้ว