'รองผบ.ตร.' สั่งด่วนที่สุด งัดยาแรงคุมเข้มสถานบริการ-บ่อนพนัน เตือนเอาผิดกราวรูด

6 กรกฎาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.)ได้มีคำสั่งเป็น วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึง ผบช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ปส. สตม. ตชด. และ สยศ.ตร.ลงวันที่ 6 ก.ค.2565 ระบุ ว่า อ้างถึงคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และคำสั่ง หน.คสช. ที่ 46/2559 ลง 29 ก.ค.59 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลง 23 มิ.ย.65 ประกาศปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และตามหนังสือ ตร. ที่ 007.22/523 ลง 8 ก.พ.2565 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการพนัน วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 007.22 /2289 ลง 1 มิ.ย.2565 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

จากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของรัฐบาลนั้น อาจส่งผลให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันและความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามในการกระทำความผิดดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการของ ตร. ที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด และกำชับการปฏิบัติ ดังนี้

ในความผิดเกี่ยวกับลักลอบเล่นการพนัน สืบสวนหาข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่ง และสถานที่ที่เคยมีการลักลอบเล่นการพนันมีพฤติการณ์ หรือที่ปรากฎเป็นข่าวว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงจัดทำข้อมูลรายละเอียดให้ปรากฎรายชื่อบุคคลที่มีประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สืบสวนหาข่าว และติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด เข้มงวด กวดขัน จับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันที่มีลักษณะเป็นอบายมุขเป้าหมาย ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 การลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบทุกรูปแบบบ่อนการพนันทุกชนิด รวมทั้งการพนันออนไลน์ซึ่งแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นการมอมเมาเด็กและเยาวชนอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกราย

สำหรับในความผิดเกี่ยวกับสถานบริการให้กวดขัน เพิ่มความเข้มวงรอบในการตรวจตรา ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและสุ่มตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ

กำชับให้ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและ คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 อาทิเช่น การปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบบีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ การเปิด - ปิดตามกำหนดเวลา รวมทั้งการแสดงลามกอนาจาร และการพกพาอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเข้าสถานบริการ เป็นต้น

พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสถานบริการ
สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรการควบคุมโรค และคำแนะนำของทางราชการ

ในการปฏิบัติให้ประสานแผน และการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานทหารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานตามกฎหมายเฉพาะเรื่องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และจัดระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดและขยายผลกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ให้มีการมอบหมายผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

ทั้งในระดับ บช.,ภ. บก,ภ.จว. และ สน.,สภ. หากตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือปล่อยปละละเลย ไม่สนใจในการสืบสวนจับกุม ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาข้อบกพร่องและลงโทษไปตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2565 ลง 27 เม.ย.58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขโดยเคร่งครัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด "คำสั่งดังกล่าวระบุ"

ทั้งนี้ยังมีรายงานอีกว่า พล.ต.อ.รอย ได้สั่งการ กำชับ กวดขัน เรื่อง สถานบริการโดย มี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันเพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้รับผิดชอบ และ ได้สั่ง พล.ต.ท ธนา ชูวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เร่งรัดกวดขันเรื่องบ่อนการพนันในทุกพื้นอย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องตลอดไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด! ผบ.ตร.ออกคำสั่งห้ามให้ข่าวกระทบภาพลักษณ์ตร. ฝ่าฝืนโดนทั้งวินัย อาญา

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ 0001(ผบ)/48 ลงวันที่ 23 ก.พ.2567 เรื่อง

พล.ต.ท.อำนวย ฮึ่ม! อย่าเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปเป็นตัวประกัน

พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง "อย่าเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ .... ไปเป็นตัวประกัน!!!" มีเนื้อหาดังนี้

'ผบ.ตร.' เบรกศึกน้ำลาย 'บิ๊กโจ๊ก-รองเต่า' ปัดลอยตัวไม่รู้ใครอีแอบ

'ผบ.ตร.' เรียกเคลียร์ 'บิ๊กโจ๊ก-บิ๊กเต่า' เบรกสาดน้ำลายใส่กัน ใครเจ๋งเก็บข้อมูลไว้ นักเลงเขาไม่พูดกัน ปัดไม่รู้ใครเป็นอีแอบอยู่เบื้องหลัง

ตร. เตือนห้ามขายเหล้าวันมาฆบูชา ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา และมีวันหยุดชดเชยรวม 3 วัน

นายกฯ ยันไม่รู้เบื้องลึกคดีมินนี่โยง 'บิ๊กโจ๊ก' ต้องให้เจ้าตัวพิสูจน์ความบริสุทธิ์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ แจ้งความดำเนินคดีกับพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.