เปิดวิสัยทัศน์ 'พ่อเมืองชลบุรี' กับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ(EEC)ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.

เปิดวิสัยทัศน์ 'ธวัชชัย ศรีทอง พ่อเมืองชลบุรี' กับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ(EEC)ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อยากพัฒนาชลบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัยทันสมัย ทำให้ การท่องเที่ยวชลบุรี กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง พร้อมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ทั้งสินค้าการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค SMEs

20 ม.ค.2566 - ได้เสวนากับ “พ่อเมืองชลบุรี” นายธวัชชัย ศรีทอง หลังได้รับตำแหน่ง3เดือนกว่า ถึงแนวทางในการนำพา “ชลบุรี” ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง หลังสถานการณ์ โควิด-19เพราะวันนี้จังหวัดชลบุรีนั้น ถูกกระแสความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจตกต่ำ การท่องเที่ยวซบเซา เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ ‘การท่องเที่ยวชลบุรี’ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

แน่นอนในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ “พ่อเมือง” ตามนิยามศัพท์ที่ถูกเรียกขานมาแต่โบราญ จะนิ่งดูดายกับสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้ การทำให้ชลบุรีดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาการค้า การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากๆ เพื่อที่จะได้ “เม็ดเงิน” มาหล่อเลี้ยงผู้คนในหลายสาขาอาชีพให้กระเตื้องขึ้น

ชลบุรี เมืองชายทะเลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดแห่งบูรพาทิศ ดินแดนชายทะเลอันมั่งคั่งแห่งนี้ ได้ผันผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน จากการเป็นเมืองท่าค้าขายคึกคักในอดีต พัฒนามาสู่เมืองเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว สิ่งนี้อาจสะท้อนคุณลักษณะสำคัญของคนเมืองชล ซึ่งมีความขยัน และมองการณ์ไกล ประกอบกับมีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำ ต่างช่วยกันเอื้ออำนวยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และต่อเนื่อง

ทุกวันนี้ ชลบุรีได้ก้าวย่างผ่านยุคแห่งการพัฒนา จนสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อม ทั้งในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร วิถีชีวิต และสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นเมืองชายทะเลที่มีเสน่ห์ น่าเที่ยว น่าลงทุน และมีความปลอดภัยสูง ศักยภาพ และความโดดเด่นในหลายด้านของเมืองชลทั้งหมดดังกล่าว จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิดประตูออกสู่สังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ แต่ที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ได้กระทบในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะจังหวัดชลบุรี แต่ได้รับผลกระทบไปทั้งประเทศ หลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

เรามาฟังวิสัยทัศน์“พ่อเมืองชลบุรี”เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “เพราะถ้าสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม เราย่อมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้กับประชาชนชาวชลบุรี รวมถึง การสร้างศักยภาพการแข่งขัน ทั้งในสินค้าการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค SMEs ให้สู้กับตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้”

นายธวัชชัย ศรีทอง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ตนเองเข้ามารับตำแหน่ง ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาทุกมิติในทุกอำเภอทุกพื้นที่ และนำมาแก้ไข อยากพัฒนาชลบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัยทันสมัยเช่นเก็บสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบดูแล้วไม่น่ามอง นำสายไฟลงดิน ขุดลอกผักตบ เก็บขยะ ตัดหญ้าเกาะกลางถนน เก็บป้ายไม่จำเป็นออก ให้ใครเข้ามาในพื้นที่แล้วมองชลบุรีเป็นจังหวัดที่ สะอาด สวยงาม ด้วยชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้านักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในการมาท่องเที่ยว เขาก็อยากจะมาเที่ยวชลบุรี นำเม็ดเงินมาใช้จ่ายในจังหวัดเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้ ‘การท่องเที่ยวชลบุรี’ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชลบุรีก็ดีขึ้นตามลำดับ “ในส่วนของจังหวัดชลบุรี เรามีจุดเด่นตรงความหลากหลายในการทำมาหากิน มีการประกอบอาชีพต่างๆหลากหลายด้าน ทั้ง ภาคเกษตร การท่องเที่ยว ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม แม้แต่เมืองท่องเที่ยวยังมีกลุ่มเป้าหมายที่มาเที่ยวต่างกัน อย่างบางแสนจะเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Local หรือชาวไทย ขณะที่ พัทยา จะเน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นคาร์แรคเตอร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีจึงมีความหลากหลายมาก” ไม่เพียงแค่เมืองสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น ชลบุรีเป็นเมือง EEC หรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งมีอีกชื่อเป็นภาษาไทยว่า “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โครงการนี้ส่งผลหลายประการต่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทย เราต้องเตรียมความพร้อมดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรมขั้นสูง และจูงใจนักลงทุนทั่วโลกเข้าสู่พื้นที่

เนื่องจากเรามีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และธุรกิจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเขตปกครองพิเศษพัทยาในจังหวัดชลบุรี ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกือบ 15 ล้านคนในแต่ละปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าความต้องการแรงงานก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในฐานะที่ชลบุรีเป็นเขต EEC คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริษัทจากต่างประเทศจึงมาลงทุนกันมากขึ้น นายจ้างหรือพนักงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยจึงต้องการที่อยู่อาศัย นี่ยังไม่รวมถึงชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ชีวิตในวัยเกษียณในเขตนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกกว่าในต่างประเทศหรือในกรุงเทพฯ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าอยู่ทั้งทะเลและภูเขา รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง

“ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรี มีความโชคดีมาก ที่เรามีพันธมิตรเป็นภาคเอกชน ซึ่งล้วนเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ได้มาให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางจังหวัด ทำให้การพัฒนาในหลายด้านเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น”

ด้านครัวเรือนชนบทเราได้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นการลดภาระในการใช้จ่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาเป็นหลักการทำงานที่ผ่านมาเราเห็นคุณประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้นทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เชื่อว่าสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

โดยโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการครบถ้วนคิดเป็น 100% ของครัวเรือนตามแนวคิดทำชลบุรีให้เป็นเมืองสะอาดทั้งนี้ยังฝึกอาชีพบริการต่างๆให้ภาครัฐเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มเม็ดเงินในกระเป๋าให้ประชาชน

จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงพื้นที่เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้ก้าวทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีแผนผังนโยบายและการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินแผนพัฒนาอยู่

โครงสร้างพื้นฐานหลัก รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิและอู่ตะเภา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ระยะที่3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง(ระยะที่3)ยังมีโครงการใหญ่ที่สำคัญอีก 2 โครงการ คือ เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) และ เมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งเมืองใหม่ 2 เมืองนี้ ทางรัฐบาลผลักดันต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. 14,619 ไร่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ห่างจากสนามบินอู่ตะเภา 15 กม. จะเป็นเมืองที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ จะเกิดการจ้างงานใหม่กว่า 200,000 ตำแหน่ง และยังจะเกิดการค้า การลงทุน จำนวนมาก ภาครัฐเองยังจะได้ประโยชน์จากค่าเช่าที่ของเอกชน ทำให้มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

"เริ่มต้นของการวางรากฐานในทุกมิติ ด้วยแนวคิด“เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน”พลิกบทบาท ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปสู่การแข่งขันในโลกที่ไร้ขีดจำกัด “ธวัชชัย ศรีทอง พ่อเมืองชลบุรีกล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศุลกากรแหลมฉบัง จับล็อตใหญ่ สารเคมี 'ซัลฟูริก' 126,000 กิโลกรัม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผอ.สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวาริส วิสาร

ตม.ชลบุรี รวบหนุ่มอินเดีย อยู่เกินอนุญาต เชื่อมโยงคดีคอลเซ็นเตอร์

พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.ชลบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.พิระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พ.ต.ต.วีระชัย ถิ่นกมุท สว.ตม.จว.ชลบุรี สืบสวนทราบว่ามีชาวอินเดีย

สลด! ตีนผีชนแล้วหนี ครูคณิตศาสตร์ดับ

พ.ต.ท.สินสมุทร บุญทัศนา สารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีมีผู้เสียชีวิต บนถนนสุขุมวิท เส้นทางพัทยา-สัตหีบ

‘เสี่ยเฮ้ง’ แจงส่งน้องเมียลงเขต 1 ชลบุรีแทน เหตุ ‘สนธยา’ ไม่รับคำท้าช้างชนช้าง

ตลอด1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนประกาศท้านายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำชลบุรีพรรคเพื่อไทยมาตลอด ให้ลงสมัคร ส.ส.เขต1 ชลบุรี แต่นายสนธยา เลือกลงในแบบบัญชีรายชื่อ

ตระการตา! สวนพระบรมราชานุสาวรีย์ 'สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช' 

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำคนงานจัดสวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์และเครื่องทุ่นแรง เข้าดำเนินการนำต้นไม้หลากพันธุ์จัดสวนปรับภูมิทัศน์

ชลบุรี โควิดรายสัปดาห์ติดเชื้อ 193 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค.2566 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 193 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต