อึ้ง! ชุมพรมีรถดูดส้วมถูกกม.เพียงคันเดียวทั้งจังหวัด ขายสิ่งปฏิกูลให้ชาวสวน

ชุมพรเร่งแก้ปัญหาด่วน หลังกรมอนามัยจัดให้เป็นพื้นที่โซนสีแดง ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัด ทิ้งสะสมเฉลี่ย 20,370.72 ลบ.ม./ปี เผยทั้งจังหวัดมีดูดส้วมถูกต้องเพียงคันเดียว แถมนำสิ่งปฏิกูลไปขายให้เกษตรชาวสวนอีกด้วย

3 มี.ค.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่กรมอนามัยจัดอันดับให้ จ.ชุมพร อยู่ในพื้นที่โซนสีแดง เพราะไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และมีรถดูดส้วมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียง 1 คัน ในจังหวัดชุมพร และยังำปฏิกูลไปขายให้กับเกษตรกร ชาวสวน โดยคณะทำงานฯ จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อตั้งเป้าหมายและวางแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพัฒนาให้ จ.ชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมพร

จากกรณีกรณีดังกล่าวมีรายงานว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องได้มีการประชุมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 มีนาคม 66 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร ได้มอบหมาย นายทศพล เผื่อนอุดม รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลรวมจังหวัดชุมพร ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลรวมให้ถูกสุขลักษณะ เกิดความเรียบร้อย และลดการแพร่กระจายโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ที่ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ร่วมกับอำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นฝ่ายเลขานุการ

จากการประชุมข้อมูลสถานการณ์สิ่งปฏิกูลจังหวัดชุมพร กรมอนามัยได้จัดให้จังหวัดชุมพร อยู่ในพื้นที่สีแดง เนื่องจากไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัด และมีรถดูดส้วมที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพียง 1 คัน ในจังหวัดชุมพร และมีสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นสะสมเฉลี่ย 20,370.72 ลบ.ม./ปี ทำให้เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้อง เกิดการลักลอบนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ

นอกจากนั้นนำเอาสิ่งปฎิกูลดังกล่าวไปขายในสวนไร่นา มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลรวมจังหวัดชุมพร จึงได้ร่ว มประชุมและมีมติให้เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกำจัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

1 .จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการดำเนินการตามกฎหมายที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบกิจการรถดูดส้วม เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องที่และท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

2 .ศึกษาแนวทางการดำเนินงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลรวม โดยแบ่งเขตการรับผิดชอบกำจัดสิ่งปฏิกูลออกเป็น 3 เขต เพื่อพิจารณาการสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมโดยเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ทั้งในส่วนของการจัดหางบประมาณ สถานที่ และการสร้างความเข้าใจในชุมชน

3 .ดำเนินการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ,พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการรถดูดส้วมมาดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

4 .ให้บูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลรวมจังหวัดชุมพร ตามมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่า ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมโดยเร็ว และให้นำผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมมานำเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป เพื่อจะได้สร้างให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่ที่ถูกสุขอนามัยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมพรต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชุมพรแล้งหนัก ฝนไม่ตก 2 เดือน ทุเรียนยืนต้นตายยกสวน เสียหายนับล้านบาท

ชุมพรประสบภัยแล้งหนัก ฝนไม่ตกนานกว่า 2 เดือน อากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ในอำเภอสวี ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ลำคลองน้ำแห้งขอด ทุเรียนยืนต้นตายกว่า 300 ต้น เสียหายนับล้านบาท

แอปฯเช็คแล้งเครื่องมือช่วยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกป้องกันเสียหายจากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ 4 หน่วยงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน “เช็คแล้ง” เพื่อใช้ติดตามความเสี่ยงและความเสียหายของแปลงเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ปชป. เปิดนโยบาย 'กระตุ้นเศรษฐกิจ' ล็อตใหม่

ปชป. ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ ขยายฐานภาษีให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มสวัสดิการช่วยกลุ่มฐานราก เปิดทาง SME แสนรายเข้าตลาดหุ้น ตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์แก้หนี้เสียเกษตรกร

กรมอนามัยหวั่นยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูง ยัน XBB.1.16 ไม่มีอาการรุนแรง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูง หลังประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการป่วยให้ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย

สกช. เผยสถิติจำนวนเกษตรกรผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 24 เดินหน้าเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย