โปรดเกล้าฯ แล้วยกเว้นภาษี VATผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์แก่ศูนย์ข้อมูล!

ผู้ให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลเฮ! พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีVAT ประกาศแล้ว ระบุให้ยื่นภายใน 5 ปีเพื่อรับสิทธิพิเศษ

09 พ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 759) พ.ศ.2565 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 759) พ.ศ.2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการของผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) การให้บริการสนับสนุนการให้บริการตาม (1) ดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องอันทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย
(ข) การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการคลาวด์ หรือ
(ค) การให้บริการบริหารจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

มาตรา 4 ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3 ต้องยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา 5 ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลตามมาตรา 3 ต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3) เป็นผู้ประกอบการซึ่งได้รับการส่งเสริมในกิจการศูนย์ข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกฎหมายอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด
(4) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา 6 ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูลที่ได้ยื่นคำร้องขอตามมาตรา 4 และมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 5 ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 3 นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติจากอธิบดี

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงิน

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการ

ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม