ก.ล.ต. เข้มสั่งบอร์ด MORE แจงขายหุ้นเพิ่มทุน

ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash)

17 พ.ย. 2565  ก.ล.ต. แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน whitewash  อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติ “ไม่อนุมัติ” การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและการขอผ่อนผัน whitewash รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็น ได้แก่ (1) เนื่องจากราคาหุ้น MORE มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดจึงอาจไม่เหมาะสม (2) การที่ MORE ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MORE-W2) จึงสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ข้างต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ (3) ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ส่งผลกระทบต่อแผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่อ้างอิงราคาเสนอขายจากราคาตลาด รวมทั้ง IFA มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น  ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หุ้น MORE เป็นเหตุ 'ตลท.' ยกเครื่องเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์-การชำระราคา ป้องกันเกิดซ้ำรอย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ

ก.ล.ต.แจกของขวัญเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund-โบรกฯเลิกกิจการ

ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ

ปปง. อายัดบัญชี 'อภิมุข' พร้อมพวกอีก 24 รายร่วมกันโกงหุ้น MORE วงเงินกว่า 5.3 พันล้าน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า การออกคำสั่งอายัดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดฉ้อโกงจากการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE)

ก.ล.ต. ชี้ บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) ทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีโบรกเกอร์แห่งอื่นมีปัญหาทางด้านฐานะการเงินนำเงินลูกค้าไปใช้