ดีพร้อม ปั้นนักธุรกิจเกษตรเลือดใหม่ รับเศรษฐกิจฟื้น ลุยตลาดโลก

28 เม.ย. 2566 – นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ได้ดำเนินกิจกรรม DIPROM Genius Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2566 “Genius Academy” เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยอัจฉริยะโค้ช มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการมาแล้ว 6 ซีซั่นประกอบด้วย  1. หลักสูตร Genius Academy ที่เป็นหลักสูตรหลัก 2. หลักสูตรเฉพาะทาง หรือ Mini GA  ในปีนี้นับเป็นซีซั่นที่ 7

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวนับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญของการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรับโอกาสการเติบโตหลังจากภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดส่งออกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในปีที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดกว่า 1.714 ล้านล้านบาท เติบโตกว่า 19.64 % เพื่อมุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรบริการ และเกษตรสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ  โดยปี 2565 มีมูลค่ากว่า 1.532 ล้านล้านบาท คิดเป็น 8.8% ของ GDP  และเป็นผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก อยู่ในลำดับที่ 15 ของโลก การสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมกับการ สร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญ

สำหรับกิจกรรม Genius Academy ทั้ง 6 หลักสูตรที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้ง 6 รุ่น จำนวน 600 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 300 รายการ

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาตนเองรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์ที่ดี เชื่อมโยงเครือข่ายของวิสาหกิจและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้ เกิดความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ และเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มมากขึ้น โดยมีกูรูชั้นนำที่มาร่วมเติมเต็มความรู้ มุมมองในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 60 กิจการ โดยคาดว่า 80 % ของผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนา และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิสาหกิจต้นแบบ....สร้างสุของค์กร ปั้น SHAP Agents เพื่อ SMEs ยั่งยืน

เพราะ "คน" เป็นหัวใจในการดำเนินกิจการต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

รัฐบาลยันยกระดับ 'สตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี' ให้สู้เวทีโลก!

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ส่งเสริมธุรกิจ 'สตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี' ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย

กสอ. เตรียมเปิดตัวรถยนต์ราชการ พลังงานไฟฟ้าดัดแปลง

นายกฯ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ นำร่องพัฒนารถยนต์ราชการมาดัดแปลงเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ดีพร้อม แถลงผลสำเร็จโครงการ DIPROM Fruit Creation ยกระดับ SMEs รุกตลาดผลไม้แปรรูป สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 17.5 ล้านบาท

ดีพร้อม (DIPROM) โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงผลสำเร็จ โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

"สุริยะ" พอใจช่วยเหลือให้ประชาชนมีรายได้เสริม และส่งเสริมอาชีพรวมถึงด้านการตลาดให้กับประชาชน ตั้งเป้าฝึกอบรมให้ครบ 700,000 ครัวเรือนภายในเดือนธันวาคมนี้

นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หลักสูตร "หม่าล่าปิ้งย่างและน้ำพริกสมุนไพร" ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม