ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพลสะกิดรัฐบาลอย่าลืมคนกว่า 6 ล้านเรื่องดิจิทัล วอลเล็ต

ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพลชำแหละเรื่องดิจิทัล วอลเล็ต เตือนรัฐบาลจ้องดูแลคนชายขอบและผู้สูงอายุกว่า 6 ล้านคนที่จะได้รับเงินตรงนี้แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร

08 พ.ย.2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการศึกษาเชิงวิพากษ์ เรื่อง กระจายเงินดิจิทัลให้ปลอดภัย ระบุว่าเป็นผลสืบเนื่องจากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการกระจายเงินดิจิทัล 10,000 บาทไปสู่มือประชาชนที่พบว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงเกินกว่า 70 ขึ้นไปในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ความไม่ชัดเจนยังคงมีอยู่ในการใช้เทคโนโลยีกระจายเงินดิจิทัลว่าจะเกิดความปลอดภัยหรือไม่อย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดลระบุอีกว่า ก่อนอื่น ข้อควรพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการจะใช้เงินดิจิทัลมีอยู่ 2 ลักษณะของความเสี่ยงต่ออันตรายและประโยชน์การใช้เทคโนโลยีในเวลานี้คือ นอกระบบบล็อกเชน กัน ในระบบบล็อกเชน ที่ควรนำมาสู่การถกแถลงให้เห็นความชัดเจนในหมู่ประชาชนให้รับรู้และเข้าใจเกิดความตระหนักในความไม่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ฝ่ายการเมืองกำลังจะเอานโยบายกระจายเงินดิจิทัลมาให้ประชาชน

การใช้เทคโนโลยีนอกระบบบล็อกเชน เช่น เป๋าตัง หมอพร้อม คนละครึ่ง เป็นต้น โครงการล่อใจประชาชนเหล่านี้นำประชาชนครึ่งค่อนประเทศเอาข้อมูลส่วนตัวที่เสี่ยงต่ออันตรายเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์จนเสพติดทั้ง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงมากในหลายเรื่องเช่น คอลเซ็นเตอร์ เงินในบัญชีหายหมดเกลี้ยง การสวมสิทธิ์ และระบบล่ม เป็นต้น และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่ำ ควบคุมยาก ทางออกคือ พัฒนาต่อยอดที่มีอยู่

การใช้เทคโนโลยีในระบบบล็อกเชน เป็นระบบเทคโนโลยีในโลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสูงกว่า ดังปรากฏในแผนภาพแนบ
จากการพิจารณาแผนภาพดังกล่าวจะพบว่า การกระจายเงินดิจิทัลออกไปยังหมู่ประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนี้ย่อมจะทำให้เกิดความสุขแก่ประชาชนแต่สุขแล้วต้องปลอดภัยจากประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีด้วย อย่างไรก็ตามหากไล่เรียงทีละประเด็นสำคัญจากการใช้เงินดิจิทัลทั้งนอกระบบบล็อกเชนในอดีตและปัจจุบัน เช่น เป๋าตัง คนละครึ่ง หมอพร้อม เป็นต้น เปรียบเทียบกับการใช้เงินดิจิทัลในระบบบล็อกเชน จะเห็นได้ว่า

การจะควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดตามข่าวว่าให้มีการใช้จ่ายภายในพื้นที่ที่กำหนด การพิสูจน์สิทธิ์ ความปลอดภัย ความโปร่งใส การเกาะติดพฤติกรรมการใช้นำมาใช้ประโยชน์ออกนโยบายที่ชัดเจนตอบโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือลดความทุกข์ของประชาชนในเรื่องปากท้องเชิงพื้นที่ (Local-Area Base, LAB) ได้น้อยถึงปานกลางด้วยเทคโนโลยีนอกระบบบล็อกเชนแต่จะทำให้ทุกอย่างที่กล่าวมาได้มากด้วยเทคโนโลยีในระบบบล็อกเชน

มีข้อดีร่วมกันระหว่างการกระจายเงินดิจิทัลสู่มือประชาชนในระดับมากของการใช้แอปพลิเคชั่นทั้งนอกระบบบล็อกเชนและในระบบบล็อกเชนคือพิกัดสถานที่ที่ใช้และเวลา

ที่น่าเป็นห่วงคือ การสวมสิทธิ์และระบบล่มจะเกิดขึ้นได้มากจากการใช้แอปพลิเคชั่นนอกระบบบล็อกเชน แต่จะเกิดขึ้นได้น้อยถึงปานกลางถ้ามีการใช้ในระบบบล็อกเชน

ที่น่าพิจารณาคือ ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่ขอชักชวนให้ร่วมกันคิดคือ ถ้ารัฐบาลแจกเงินดิจิทัลในระบบบล็อกเชน รัฐบาลสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อีกระดับหนึ่ง เช่น การเกาะติดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างละเอียดลงไปถึงระดับรากฐานสุดของประชาชนแต่ละคนแต่ละชุมชนไล่ขึ้นมาถึงระดับประเทศโดยรวมอันจะนำไปสู่การออกแบบพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในเวลานี้สูงพลาดเป้าไปอย่างมากที่ยังไม่มีการสะสางความจริงและความไม่จริงของข้อมูลกัน นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีในระบบบล็อกเชนยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตได้ เช่น การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาความยากจน การเลือกตั้ง การลงประชามติ และการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มประชาชนชายขอบและผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ตามแนวชายแดนและในจังหวัดใหญ่หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชุมชนอับจนเทคโนโลยีรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศที่นับรายหัวแล้วคนละ 10,000 บาทก็จะเป็นไม่ต่ำกว่าหกหมื่นล้านบาทที่เงินก้อนนี้จะไปทางไหนจะจัดการอย่างไรยังไม่ชัดเจนนัก ทางออกคือ รัฐบาลรับโอนความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้แอปพลิเคชั่นในโลกไซเบอร์ไปอยู่ที่หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินการธนาคาร ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความสามารถรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้สูงกว่าประชาชนทั่วไปตามสัดส่วน และใช้วิธีผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงกับการใช้บัตรประชาชนใบเดียวแต่มีรหัสประจำบัตรไปใช้จ่ายได้ ดังนั้น รัฐบาลยังไม่ต้องรีบ ขอให้ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ สื่อสารกับประชาชนและใช้โอกาสนี้เสริมสร้างความตระหนักในความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้การศึกษาด้านนี้แก่ประชาชนเพราะประชาชนเกือบทั้งประเทศอย่างน้อยกว่าห้าสิบล้านคนอยู่ในอันตรายบนโลกออนไลน์ ทางออกคือ ในระยะยาวที่รัฐบาลควรพิจารณาดำเนินการคือ ออกกฎหมายเป็น พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ดีขึ้น
การใช้เทคโนโลยีในระบบบล็อกเชน หากจะให้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเข้าใจแบบง่ายขึ้นก็ขอให้นึกถึงภาพรถยนต์ที่วิ่งบนทางด่วนที่มีการบันทึกภาพความเคลื่อนไหวของรถยนต์ทุกคันและเห็นทุกความเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งและสิ่งแปลกปลอมบนทางด่วน ใครทำอะไร อะไรเกิดขึ้นบนทางด่วนรู้เห็นได้ทุกสรรพสิ่งในรายละเอียดบนกระดานข้อมูล (Dashboard) ทำให้รู้และนำไปออกแบบให้เกิดความปลอดภัย ความโปร่งใสสูงและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มาก อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ได้ขับรถบนทางด่วนตลอดเวลาฉันใด ประชาชนก็ไม่ได้ทำธุรกรรมทุกอย่างในระบบบล็อกเชนฉันนั้น และแม้แต่การใช้เทคโนโลยีในบล็อกเชนเองก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกของความเป็นจริง

กล่าวโดยสรุป รัฐบาลควรจะทำทุกอย่างให้ประชาชนมีความสุขและปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้ เพื่อทำให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยที่เสียไปเนื่องจากการตัดสินใจไปทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลกลับคืนมาและยังสามารถรักษาฐานเดิมทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าฉันเป็นคนจนจึงได้สิทธิ์จากการกระจายเงินดิจิทัลและคนมีรายได้สูงก็ไม่คิดว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีของพวกเขาไปให้กลุ่มคนที่ไม่ค่อยจ่ายภาษีเพราะรัฐบาลตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและคุ้มกับเงินภาษีในการต่อยอดเกิดความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงของชาติ ผ่านทาง คน เทคโนโลยี และกระบวนการในการพัฒนาประเทศและความอยู่ดีกินดีของราษฎร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุฯสวัสดิการ พม. ชงปรับเบี้ย 'เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-คนพิการ' ลุ้นบอร์ดชุดใหญ่ไฟเขียว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในวาระสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง

'เกณิกา' ยัน สธ.ไม่ลืมเรื่องดูแลสุขภาพปากผู้สูงอายุ

'เกณิกา' เผยสาธารณสุข ไม่ละเลยสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ มุ่งสร้างทันตแพทย์ประจำ รพ.สต.ช่วย ปชช.เข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล

โถ! อ้างเลื่อนแจกเงินดิจิทัล เหตุมีคนดักตีหัวรัฐบาล

'จุลพันธ์' แจงชาวอุดรฯ ยังเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล ขออดทนรอ อ้อนให้เห็นใจต้องเลื่อน อ้างโดนสกัด เปรียบรัฐบาลเปิดประตูบ้านแล้วมีคนดักตีหัว

‘เศรษฐา’ ขอสื่อช่วยทำความเข้าใจ ยันเงินดิจิทัลละเอียดอ่อน ต้องรอบคอบ

นายกฯ ยืนยันเงินดิจิทัล เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องทำให้รอบคอบ ขอสื่อช่วยสื่อสาร หลังมีชาวบ้านทวงถาม ย้ำผู้ว่า ธปท. ขอเวลาทำความเข้าใจกับข้อท้วงติง เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว