กระทรวงอุตฯ จับมือ ส.อ.ท. ตั้งกรรมการ 3 คณะ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

ผนึก 2 ยักษ์ ก.อุตสาหกรรม ร่วม สภาอุตฯ ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดันแนวทางยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม

1 ธ.ค. 2566 – นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ซึ่งมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมฯได้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการปรับไปสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่คำนึงถึงกติกาสากล ผ่านการดำเนินการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประกอบกิจการและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานดำเนินการร่วมกัน

นายณัฐพล กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ได้บรรลุแนวทางการยกระดับภาคอุตสาหกรรมผ่าน 6 แนวทาง คือ 1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่าน One Stop Service บูรณาการด้านกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและความรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตฯ ร.ง.4 การส่งเสริมระบบการกำกับรายงานด้วยตนเองและการปรับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น 2.การส่งเสริมการส่งออก การค้า และการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve สนับสนุนการเจรจากับประเทศคู่ค้า การปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากสินค้านำเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ ตลอดจนสร้างกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ เพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ถูกขับเคลื่อนอย่างชัดเจนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หรือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้มีการลงทุนและผลิตในประเทศ และได้ประโยชน์จากนโยบาย Made in Thailand (MIT) เพิ่มเติมมากขึ้น

3.การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต (Manufacturing Productivity) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือพร้อมค่าแรงสูงรองรับเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 4. การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (BCG & ESG) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ร่วมมือในภารกิจ “End of Waste” ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและสร้างระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความเข้มแข็งและมีสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านมาตรการทางการเงิน การเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางการเงิน และการส่งเสริมการตลาดผ่านกลไการจัดซื้อของภาครัฐต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation & Robotic) มาลดต้นทุนในการผลิต และแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม ผ่านการขับเคลื่อนการปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้พื้นที่เกษตรสามารถรองรับอุตสาหกรรม โดยร่วมกันพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบเพื่อให้เห็นแนวทางของการยกระดับรายได้ของภาคการเกษตรด้วยหลักบริหารจัดการแบบอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมกันนี้ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดรูปธรรมของการดำเนินการโดยเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พิมพ์ภัทรา' โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลแก่คณะรัฐมนตรี ก่อนประชุมครม.

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสถาบันอาหาร นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

'ปลัดอุตฯ' โชว์กองทุนตามแนวประชารัฐภาคเหนือวงเงินรวม 2,833 ล้านประสบความสำเร็จ

“ปลัดอุตฯ” โชว์ความสำเร็จกองทุนตามแนวประชารัฐภาคเหนือวงเงินรวม 2,833 ล้าน พร้อมนำทีมเยือนเชียงใหม่ ชูความสำเร็จ 2 กิจการลูกค้าสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ส.อ.ท. ชี้หนี้ครัวเรือนยังพุ่งดันกำลังซื้อถดถอย

ส.อ.ท. ชี้หนี้ครัวเรือนยังพุ่ง ดันกำลังซื้อถดถอย รวมกับวันหยุดยาวฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือนธ.ค.ปรับตัวลดลง หวัง Easy E-Receipt กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงต้นปี 67 แนะรัฐหนุนพลังงานเร่งปรับโครงสร้างดึงราคาให้เป็นธรรม

เฮ! ก.อุตฯ ปลดล็อคโซลาร์รูฟท๊อป ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน ช่วยธุรกิจลดค่าไฟ

กระทรวงอุตสาหกรรม รับลูก "เศรษฐา" สนับสนุนพลังงานสะอาด เดินหน้าปลดล็อคการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใช้พลังงานสะอาด มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500 tCO2/เมกะวัตต์/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 62,500 ต้น