คมนาคมถกความพร้อมไฟเขียว 'นกแอร์' บินเส้นกรุงเทพ-เบตง-หาดใหญ่

คมนาคม ย้ำความพร้อมเปิดให้บริการสนามบินเบตง ด้าน กพท.เล็งออกใบรับรองสนามบินในสัปดาห์หน้า พร้อมอนุมัติให้ นกแอร์ บินเส้นทางกรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตง วันละ 1 เที่ยว

22 ม.ค.2565-นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยผลการประชุมติดตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ได้แจ้งที่ประชุมว่า  จะสามารถออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตงได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค.2565 ขณะนี้ กพท. ได้อนุมัติเส้นทางบิน กรุงเทพ-เบตง และหาดใหญ่-เบตงวันละ 1 เที่ยว ให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้ว

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า สายการบินนกแอร์ได้ยืนยันความพร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตง ด้วยอากาศยาน ประเภท Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง โดยขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการประกันที่นั่ง 75%ที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดยะลา จัดประชุมร่วมกันระหว่าง จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวอาเภอเบตง และสายการบินนกแอร์ เพื่อให้เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกำหนด และให้เกิดความชัดเจน

นอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นในส่วนของการประกันที่นั่งว่า ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ภาครัฐจะสนับสนุนผลักดัน กิจกรรมในการท่องเที่ยว ลดค่าธรรมเนียม อย่างเต็มที่ โดยจังหวัดยะลารับเป็นหน่วยงานในการประสาน ระหว่างสายการบินนกแอร์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจ ท่องเท่ียวอาเภอเบตง การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อาเภอเบตง เพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วต่อไป โดยสายการบินนกแอร์ จะพยายามเปิดเท่ียวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดต่อไป

เพิ่มเพื่อน