คณะสถาปัตย์ฯ สจล.เปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ระดับปริญญาตรี แห่งแรกในอาเซียน

1พ.ย.2565- คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในอาเซียน ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษา TCAS รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้


ผศ.วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะบริหารหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า โครงการวิจิตรศิลป์สาขาวิชาสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการดำเนินการตามพันธกิจของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในการก้าวสู่การเป็นสถาบันสหสาขาวิชาชีพระดับสากล เพื่อรองรับการบริการและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและบริการ รวมถึงการขยายบุคลากรภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบความคิดสร้างสรรค์ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดไทยและตลาดโลก ตลอดจนนำความรู้ไปสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพึ่งพาตนเอง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในอาเซียนที่ผนวกรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดการงานศิลปะเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานและได้ทดลองทำงานศิลปะด้วยตนเองในต่างประเทศ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีพื้นฐานการจัดการงานศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการจัดระเบียบความคิดและวิเคราะห์งานศิลปะ รวมถึงสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี แห่งแรกในอาเซียน ที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทางในด้านภัณฑารักษ์ศึกษา ซึ่งเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีคนจำนวนน้อยที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง

คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ศิลปินและผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “ภายใต้กลไกโลกาภิวัตน์ที่มีความพลวัตอย่างต่อเนื่อง มีพลังเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีกระแสต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ NFT ซึ่งถูกใช้อย่างมากกับสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะตัวสูงอย่างภาพวาดในแวดวงศิลปะ รวมไปถึงวงการแฟชั่น หรือของในเกมต่าง ๆ, วงการดิจิทัลและการลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเริ่มให้ความสนใจกับกระแสใหม่ที่เชื่อมวงการทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นคือ Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและทำกำไรให้กับผู้ครอบครองได้ไม่น้อย, ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) พลังที่สอดแทรกไปทั่วโลก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ แนวคิดบูรณาการในการพัฒนาโครงการวิจิตรศิลป์ทางศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์จึงเกิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดแนวคิดศิลปะร่วมสมัยให้สาธารณชนทราบ โดยสร้างกระบวนการถ่ายทอดข้อความผ่านความรู้ภัณฑารักษ์ ภายใต้บริบทโลกที่ว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องคลุมเครือหรือจับต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ศิลปะร่วมสมัยก็รวมเอาเหตุและผล ความซับซ้อน แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตลอดจนจิตวิทยา เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยจึงไม่ใช่กระบวนทัศน์เดียวเหมือนศิลปะที่เคยเป็นในยุคต้นของศิลปะสมัยใหม่

จากเงื่อนไขข้างต้นและลักษณะสหสาขาวิชาชีพของศิลปะร่วมสมัย จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทางศิลปะ/วิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจนอย่างที่เคยเป็นหรือเคยดูมาก่อน ในทางตรงกันข้าม ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ศิลปะและวิทยาศาสตร์จะไม่ถูกแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม มันอยู่ร่วมกันในหลายระดับผ่าน 3 ขั้นตอนเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ความท้าทาย การทดลอง และการสร้างสรรค์ ทั้งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานคุณภาพสูงได้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นั่นคือ ความจำเป็นในการท้าทายบรรทัดฐานของศิลปะหรือการวิจัย ในขณะเดียวกัน พบว่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มักจะรวมการทดลองระหว่างกระบวนการทำงานเข้าไปด้วย ในขณะที่การทดลองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างงานทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำงานดังกล่าวให้สำเร็จ การพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมเชิงสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จะนำไปสู่การบูรณาการศิลปะร่วมสมัยและความรู้ด้านภัณฑารักษ์เพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปะร่วมสมัยและการจัดการอย่างเป็นระบบ และได้รับการสนับสนุนโดยระบบวิชาการที่เป็นรูปธรรม โดยใช้แกนหลักของศิลปะเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจากฐานเดิมที่แข็งแกร่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการผลิตผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนวกกับความเป็นเลิศในการเลี้ยงดูศิลปินร่วมสมัยสู่สังคมและระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งเห็นได้จากรางวัลและผลงานจากการประกวดศิลปะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ได้รับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา”

image.png

อาจารย์ อรรฆย์ ฟองสมุทร คณะบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ กล่าวว่า “การพัฒนาโครงการวิจิตรศิลป์สาขาศิลปกรรมศาสตร์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นความเป็นเลิศของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ของศิลปะร่วมสมัย ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงของศิลปะร่วมสมัยและการจัดการศิลปะร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคม มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานในระดับสากลได้ และที่สำคัญสามารถทำงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ผู้ออกแบบกิจกรรม ภัณฑารักษ์ ผู้จัดการศิลปิน ผู้จัดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภัณฑารักษ์ แกลเลอรี่ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะที่จัดขึ้นทุกๆ 2-3 ปี เทศกาล งานแสดงศิลปะ เทศกาลดนตรี และกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นต้น

โครงการวิจิตรศิลป์สาขาวิชาสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดการงานศิลปะเข้าด้วยกัน เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรเฉพาะสาขาด้านศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานและทดลองทำงานศิลปะด้วยตนเองในต่างประเทศ มีให้เลือกเรียน 2 วิชาเอก คือ 1. ศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Arts) และ 2. ภัณฑารักษ์ศึกษา (Curatorial Studies) นักศึกษาทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานเฉพาะทางอย่างเข้มข้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางทั้งด้านศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา เป็นทั้งศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการระดับสากล โดยมีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้คำปรึกษากับเด็กๆ อย่างใกล้ชิด (Mentorship) เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะในการจัดการความคิด รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ, ได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานของตัวเองได้ในอนาคต

ในระดับชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะทดลองทำงานในไทยหรือต่างประเทศ เพื่อไปประกอบอาชีพตามความถนัด อาทิ ศิลปิน, นักจัดการศิลปะ, นักออกแบบ, ภัณฑารักษ์, อาจารย์สอนศิลปะ, คอนเท้นท์ครีเอเตอร์, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์, ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์, นักวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันศิลปะ, ผู้จัดการโครงการ, นักออกแบบนิทรรศการศิลปะ, ผู้ประกอบการด้านศิลปะ, นักจัดการในแกลเลอรี่ เป็นต้น”

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือคัดเลือกหรือสอบตามหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมละ 92,500 บาท เปิดรับตรงรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 8 ม.ค. 2566 และรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน) ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/cacskmitl และ https://linktr.ee/cacskmitl

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สจล.จัดกอล์ฟประเพณี8เกียร์ รวมพลัง8สมาคม ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล., คุณชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และรศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แถลงเปิดตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดวลวงสวิงครั้งยิ่งใหญ่ ‘กอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566’ (8 GEARS TRADITIONAL GOLF TOURNAMENT ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION) ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

'ฟิล์ม' ภูมิใจ! คว้า ป.ตรี รั้ว มจธ.

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงที่ทั้งสวยและเก่งครบเครื่อง ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์ นางเอกสาวฮอต สังกัด GMMTV ซึ่งกำลังมีผลงานแสดงซีรีส์เรื่ อง Dirty Laundry ซักอบร้ายนายสะอาด