ศาลปกครองสูงสุด สั่ง 'อบจ.สงขลา' ชดใช้ 52 ล้าน กรณี 'นิพนธ์' ไม่จ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทาง

9 มิ.ย.2565 - ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนให้บริหารส่วนจังหวัดสงขลาชำระเงินจำนวน 52,062,041 บาทให้แก่บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 50,850,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย.64 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 50,850,000บาท ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ทั้งนี้คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากปี2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขณะนั้น ละเว้นไม่เซ็นจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อจำนวน 2 คันเป็นเงิน 50,850,000บาท ให้แก่บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด คู่สัญญาทั้งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถทั้งสองแล้วและเห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ทำให้บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้รับความเสียหายและยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาขอให้ศาลฯมีคำสั่งให้อบจ.สงขลาชำระเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ดังกล่าวและชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน73,504,023 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน50,850,000บาท นับถัดจากวันฟ้อง

ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้อบจ.สงขลาชดใช้ ระบุเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้ส่งมอบรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์จำนวน 2 คันตามสัญญาให้กับอบจสงขลาวันที่ 8 ต.ค 56 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการทดสอบและตรวจรับรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏว่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ที่บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ส่งมอบมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งต่อมาบริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและส่งมอบคู่มือจดทะเบียนพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ให้กับอบจสงขลาซึ่งถือว่า

บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติตามสัญญา พระเจ้าสงขลาจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาซื้อขายสัญญาเลขที่ 22/2556 ลงวันที่ 31 พ.ค 56 เป็นเงิน50,850,000บาทซึ่งบริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัดมีหนังสือลงวันที่ 19 ก.พ 57 เรือไพ่อบจสงขลาชำระเงินตามสัญญาภายใน 21 ก.พ.57 เมื่ออบจ.สงขลาไม่ได้ชำระหนี้ภายในวันดังกล่าวจึงถือว่าอบจ.สงขลา ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่22ก.พ.57 ตามมาตรา204วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัดจึงมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน
จำนวน 50,850,000บาทนับตั้งแต่ 22 ก.พ 57 -17 มิ.ย 57ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นเวลา 116 วันคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 1,212,041บาท อบจ.สงขลาจึงต้องชำระเงินให้แก่บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด จำนวน52,062,041บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน50,850,000บาทณัฐจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา 224 วรรค 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่อบจสงขลาอุทธรณ์ว่าสัญญาพิพาทเป็นโมฆะเนื่องจากบริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด กับบริษัทเอส พี เค ออโต้เทค จำกัด มีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเห็นว่า คณะประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฏว่านายอิทธิพล ดวงเดือนกรรมการผู้จัดการของ บริษัทพลวิศว์ เทค พลัส จำกัด มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารหรือเชิงทุนที่สามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทเอส พี เค ออโต้เทค จำกัด ที่ร่วมเสนอราคาในการประมูลซื้อพิพาท หรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันระหว่าง 2 บริษัทดังกล่าว อีกทั้งการเสนอราคาของ2บริษัทก็เสนอต่างกันจำนวน 50,000 บาทและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่อบจสงขลากำหนดวงเงินเริ่มต้นในการประมูลไว้คือ 51ล้านบาทโดยไม่มีไหนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเป็นราคาที่สมยอมกันอันเข้าลักษณะเป็นความผิดตามพ.ร.บ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 อุทธรณ์นี้จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้นที่ศาลปกครองสงขลาพิพากษาให้อบจ.สงขลาต้องชดใช้ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นผลให้ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี และคดีอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขณะเดียวกันรมว.มท.มีคำสั่งปลดนายนิพนธ์ผลจากนายกอบจ.ส่งผลให้ขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ความเป็นรมต.ของนายนิพนธ์สิ้นสุดลงหรือไม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ชวน-นิพนธ์’ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ ขอบคุณประชาชนเลือก ปชป.

‘ชวน-นิพนธ์’ ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกประชาธิปัตย์ ยันปชป. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบันหลักของชาติ

'นิพนธ์' โวปชป.กวาดส.ส.ภาคใต้ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ย้ำประชาธิปัตยไม่มีวันตาย

ที่สนามยรรยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่ำวานนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเวทีปราศรัย พื้นที่ เขต2 โดยมี นายนิพนธื บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค นายนิพัฒน์ อุดมอั

ปชป.ตีปี๊บทะลุ 11 ล้านเสียง ประชาชนเชื่อมั่น ทางเลือกทางรอด ยามบ้านเมืองเกิดวิกฤต

"นิพนธ์"  เผยผลวิจัย ประชาชนเชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น หลังทัพ หัวหน้า อดีตหัวหน้าและเลขาธิการฯ เดินสายทั่วประเทศ  ชิ้คะแนนสูสีปี 54 ทะลุ 11 ล้านเสียง

ศาลปกครองสูงสุดสั่ง ป.ป.ช. เปิดเผยรายงานการไต่สวนคดี นาฬิกาบิ๊กป้อม

ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปราบ