รัฐบาล จัดทำหนังสือ 'ทศชาติฯ' เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

รัฐบาล จัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 ส.ค.2565 - เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายวิษณุ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะมอบให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

นายวิษณุ กล่าวว่า หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เรียบเรียงโดยพระเถระแห่งวัดสระเกศ 5 รูป คือ พระธงชัย สุขญาโณ พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน พระมหาเทอด ญาณวชิโร พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส และพระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม โดยทศชาติเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุ พระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อบวรพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล อาณาประชาราษฎร์ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่จะมอบให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนโลกนี้ ได้มองเห็นแก่นธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน ในสังคม หรือความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธและก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข ประเทศชาติร่มเย็น อาทิเช่น ธรรมของความเพียร ความอดทนต่อทุกข์ ความกตัญญูกตเวที ความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ล้วนเป็นธรรมที่ประชาชนควรยึดถือปฏิบัติด้วยเพื่อยังประโยชน์ใน 3 ส่วนคือ ตนเอง สังคม และประเทศชาติบ้านเมือง

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะสงฆ์ได้มีการจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติทำนองอีสาน ปริวรรตสำนวนเทศน์ จากหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดโครงการ "ร่วมใจภักดิ์ รักพระพันปีหลวง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติเฉลิมพระเกียรติทำนองอีสาน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2565 โดยจะจัดกิจกรรมการเทศน์กระจายไปยังวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีวัดต่าง ๆ ในอีกหลายจังหวัดที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้หลักธรรม จากหนังสือทศชาติชาดกนี้ ไปเป็นเนื้อหาในการเทศนาธรรม อาทิเช่น คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ร่วมกันดำเนินโครงการ “คุณธรรมนำใจ เทิดไท้ พระพันปีหลวง ด้วยทศชาติชาดก” เพื่อบรรยายธรรมตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และทัณฑสถานทั้งในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี เริ่มตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

ในส่วนของมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย ซึ่งมีพี่น้องเชื้อสาย ไทยทรงดำ อยู่ในราชอาณาจักรไทยประมาณ4ล้านคน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมใจกันที่จะจัดโครงการ "ไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง" สาธยายพระไตรปิฎก สาธยายบารมี 30 ทัศ จากหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติด้วย โดยจัดขึ้นที่สมาคมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย นอกจากนี้ วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน มีความประสงค์จะนำเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ ไปบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านหนังสือในรูปแบบ e-Book หรือ
ฟังเนื้อหาในรูปแบบ Audiobook บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.opm.go.th)]www.opm.go.th) และติดตามรับฟังจากรายการทั่วทิศถิ่นไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. โดยได้เริ่มออกอากาศ เป็นตอนแรกแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือฯ ได้ทาง e-Form บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทางรายการทั่วทิศถิ่นไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0 2283 4225, 0 2283 4223, 0 2283 4251 หรือเฟซบุ๊ก “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วิษณุ' โล่ง! รู้ผลคำวินิจฉัยศาลรธน.แล้ว หลังมอนิเตอร์จากออสเตรเลีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปประชุมหารือระดับนโยบาย

เตรียมนำประกาศกกต.ลงราชกิจจาฯ 'วิษณุ' เตือนรมต.สวมหมวกสองใบ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้ง ถือว่าเร็วหรือ

จัดจ้าน! ส.ส.หญิงเพื่อไทย สวน 'วิษณุ' ถ้าไม่นับตั้งแต่ปี 57 ตัวอะไรนั่งเป็นนายกฯ

อยากถามนายวิษณุ และบรรดาองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ ว่าหากนับเริ่มต้นปี 2560 แล้ว ในปี2557-2560 ตัวอะไรนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ไม่เข้าใจว่านายวิษณุถึงยอมทิ้งหลักการกฎหมายอุ้มศพพลเอกประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไร

ชัด 'วิษณุ' เผยรัฐบาลไม่มีแผนรองรับ หลังศาลรธน.วินิจฉัยปม 8 ปีนายกฯ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมนัด

'วิษณุ' เผยกฎหมายลูก 2 ฉบับ ยังไม่ถึงมือรัฐบาล ต้องรอศาลวินิจฉัยคำร้อง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ว่า ขณะนี้นายชวน หลักภัย