พระราชทาน 'ยศทหาร-เครื่องราชฯ' เป็นกรณีพิเศษ

27 ส.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจํานวน 2 ราย ดังนี้

1. สิบเอก นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

2. สิบตรี เอกชัย มูเก็ม เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก้ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจํานวน 2 ราย ดังนี้

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

1. ร้อยโท นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์

2. ร้อยโท เอกชัย มูเก็ม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 3 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗