ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สลค. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารประเภทใดเปิดเผยได้-ไม่ได้

30 ส.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงและรับรู้ประเภทข้อมูลข่าวสารที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครอบครองอยู่ และเพื่อประโยชน์ในการขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ข้อ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งประสงค์สื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเรื่องที่เป็นความรู้ทางวิชาการซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเผยแพร่หรือจำหน่ายให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชน

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้มีไว้เพื่อการปฏิบัติงาน

ข้อ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามภาคผนวก ก แนบท้าย

ประกาศนี้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
เลขาธิการคณะรัฐมนตร

ภาคผนวก ก

แนบท้ายประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เปิดเผยได้

๑. ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่

๑.๑ แผ่นพับโครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๑.๒ หนังสือรายงานประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑.๓ นโยบายคณะรัฐมนตรีทุกคณะที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

๑.๔ สลค. สาร

๑.๕ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

๒. ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ได้แก่

๒.๑ หนังสือพระราชลัญจกร

๒.๒ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.๓ หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

๒.๔ หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๒.๕ หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒.๖ หนังสือข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

๒.๗ หนังสือคณะรัฐมนตรีไทย

๒.๘ หนังสือเหรียญรัตนาภรณ์

๒.๙ หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

๒.๑๐ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

๓. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ ได้แก่

๓.๑ ข้อมูลและหนังสือราชกิจจานุเบกษา

๓.๒ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่าง ๆ ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

๓.๓ มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องทั่วไปซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับหรือยกเลิกชั้นความลับแล้ว

๓.๔ ข้อมูลสถิติการประชุมคณะรัฐมนตรีรายเดือน

๓.๕ หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐ

๓.๖ คำวินิจฉัย การตีความของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการตามกฎหมาย และตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

๓.๗ เอกสารประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

๓.๘ สมุดรายนามคณะรัฐมนตรี

๓.๙ หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานหรือหนังสือสรุปผลการดำเนินการตามโครงการสัมมนา ฝึกอบรมดูงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓.๑๐ หนังสือรายงานแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาล

๓.๑๑ เรื่องที่นำเสนอไปยังรัฐสภาแล้ว และไม่มีชั้นความลับ

๓.๑๒ รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑๓ ข้อมูลฐานันดรที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

๓.๑๔ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ

๔. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ภาคผนวก ข

แนบท้ายประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ไม่ต้องเปิดเผย

๑. เรื่องที่ยังคงชั้นความลับไว้

๒. มติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้หรือมีสถานะไม่เปิดเผยเอกสาร

๓. เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔. เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเรื่องอื่นที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

๕. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ได้แก่

๕.๑ ประวัติรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการการเมืองอื่น

๕.๒ ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕.๓ ประวัติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือกรรมการที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๔ ประวัติบุคคลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ

๕.๕ ข้อมูลฐานันดรในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

๕.๖ สำนวนการสอบสวนบุคคลตามข้อ ๕.๒ หรือสำนวนการสอบสวนข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๗ เอกสารของส่วนราชการในพระองค์

๖. หนังสือกราบบังคมทูลฯ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำความกราบบังคมทูลฯ หรือรับสนองพระราชกระแส ต้นฉบับพระบรมราชโองการต่าง ๆ และต้นฉบับของกฎหมายต่างๆ T_0044

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัดมั้ย! เลขากฤษฎีกา แจงคุณสมบัติ 'ถุงขนม' ถามแค่ไหนตอบแค่นั้น ที่เหลือไปว่าในศาล

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ถึงเอกสารความเห็นของสำนักงา

โปรดเกล้าฯ คืนสมณศักดิ์ 'พระพรหมสิทธิ' วัดสระเกศฯ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช