ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

27 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความพ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๖๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๘มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้ส่งผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการมรรยาททนายความ จึงขอประกาศรายชื่อนายกและกรรมการสภาทนายความ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

๑. นายวิเชียร ชุบไธสง เป็น นายกสภาทนายความ

๒. นายสงคราม สกุลพราหมณ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๓. นายสมพร ด าพริก เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๔. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๕. นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๖. นายสุชาติ ชมกุล เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๗. นายสัญญาภัชระ สามารถ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๘. นายสฤษดิ์ เจียมกมล เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๙. นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๐. นายไพบูลย์ แย้มเอม เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๑. นายชัยชีพ ชโลปถัมภ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๒. นางสาววิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๓. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๔. นายสุนทร พยัคฆ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๕. นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๑

๑๖. นายชลิต ขวัญแก้ว เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๒

๑๗. นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๓

๑๘. นายพิเชฐ คูหาทอง เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๔

๑๙. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๕

๒๐. นายสาโรจน์ จันทรศิริ เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๖

๒๑. นายอรรถพร อัมพวา เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๗

๒๒. นายยุทธนา เนติศุภชีวิน เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๘

๒๓. นายโอฬาร กุลวิจิตร เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เกษม สรศักดิ์เกษม
ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ

T_0004

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง 10 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า

ประกาศสธ.ให้ช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมลงราชกิจจาฯแล้ว ห้ามขายให้เด็ก สตรีมีครรภ์

สิ้นสุดการรอคอย ! ประกาศ สธ.ให้ช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ลงราชกิจจาฯ แล้ว ห้ามจำหน่ายให้เด็ก สตรีมีครรภ์