ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

27 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความพ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๖๘ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๘มาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้ส่งผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการมรรยาททนายความ จึงขอประกาศรายชื่อนายกและกรรมการสภาทนายความ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

๑. นายวิเชียร ชุบไธสง เป็น นายกสภาทนายความ

๒. นายสงคราม สกุลพราหมณ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๓. นายสมพร ด าพริก เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๔. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๕. นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๖. นายสุชาติ ชมกุล เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๗. นายสัญญาภัชระ สามารถ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๘. นายสฤษดิ์ เจียมกมล เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๙. นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๐. นายไพบูลย์ แย้มเอม เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๑. นายชัยชีพ ชโลปถัมภ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๒. นางสาววิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๓. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๔. นายสุนทร พยัคฆ์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ส่วนกลาง

๑๕. นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๑

๑๖. นายชลิต ขวัญแก้ว เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๒

๑๗. นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๓

๑๘. นายพิเชฐ คูหาทอง เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๔

๑๙. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๕

๒๐. นายสาโรจน์ จันทรศิริ เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๖

๒๑. นายอรรถพร อัมพวา เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๗

๒๒. นายยุทธนา เนติศุภชีวิน เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๘

๒๓. นายโอฬาร กุลวิจิตร เป็น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เกษม สรศักดิ์เกษม
ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ

T_0004

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มือปลาหมึกระวังคุก! นายกสภาทนายฯ เตือนเล่นน้ำสงกรานต์ อย่าละเมิดสิทธิคนอื่น

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวถึงการหยุดยาวพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ช่วงมหกรรมเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีเกิดอันตรายและเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายจากข้อมูลในเชิงสถิติเห็นว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗

'ธนกร' ติง 'ชัยธวัช' พูดส่งเดช ปม ศาลรธน.ไม่มีอำนาจยุบพรรค

“ธนกร” ติง “ชัยธวัช” เป็นถึงทนายควรดูข้อกม.ให้ชัด อย่าพูดส่งเดช ปม ศาลรธน.ไม่มีอำนาจยุบพรรค มอง ตั้งใจลดทอนความเชื่อมั่นปชช.ต่อศาล ถาม มีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ ชี้ ใครทำผิดต้องยอมรับ ขออย่าก้าวล่วง

แต่งตั้ง 'ท่านอ้น' เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวานนี้ นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้มอบหนังสือแต่งตั้งท่าน