นิด้าโพล ชี้ ประชาชนค้านล้างหนี้ กยศ. แต่เห็นด้วยยกเลิกดอกฯและเบี้ยปรับ

2 ต.ค. 2565 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนี้ กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือ ยกเลิกหนี้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหนี้ กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือยกเลิกหนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง

ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 55.18 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการช่วยลดภาระสำหรับผู้ที่ตกงานหรือว่างงาน รองลงมา ร้อยละ 18.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการให้โอกาสกับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษา และการกู้ยืมเงินจาก กยศ. ไม่ควรมีการเก็บดอกเบี้ย ร้อยละ 17.61 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการทำให้เด็กรุ่นใหม่ขาดวินัยทางการเงิน ขาดความรับผิดชอบ และไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ได้ชำระหนี้หมดแล้ว

ขณะที่บางส่วนระบุว่า การยกเลิกเก็บดอกเบี้ยอาจทำให้ กยศ. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และร้อยละ 8.99 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เป็นการเอาเปรียบผู้ที่จ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยครบแล้ว และผู้กู้ยืมเงินต้องมีความรับผิดชอบกับหนี้ที่ตนเองก่อขึ้น

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลิกการคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.76 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่กู้ยืมเงิน จาก กยศ. เป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่กำลังว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รองลงมา ร้อยละ 23.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรทำตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ทำให้ผู้กู้ยืมเงินขาดวินัยในการชำระหนี้ ร้อยละ 19.06 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่หมุนเงินไม่ทัน ขณะที่บางส่วนระบุว่า การคิดดอกเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เป็นการซ้ำเติมผู้กู้ที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 14.48 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ผู้กู้ยืมเงินควรมีความรับผิดชอบ ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สัญญาการกู้ยืมเงิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่เป็นธรรมกับผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้ตรงตามกำหนด และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเรียกร้องให้ล้างหนี้ (ยกเลิกหนี้) ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 59.91 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนขาดความรับผิดชอบ อาจทำให้เกิดปัญหาและความวุ่นวาย เช่น ผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้ครบแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่ รองลงมา ร้อยละ 16.62 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจ

ไม่ดีถึงไม่ยกเลิกหนี้ให้ก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้อยู่ดี ร้อยละ 14.48 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ในช่วงที่ผ่านมา กยศ. มีการออกมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การลดเบี้ยปรับ เป็นต้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า ผู้กู้ยืมเงิน ควรทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ร้อยละ 8.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษา และเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ที่มีรายได้น้อย และร้อยละ 0.91 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับประโยชน์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต่อการให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 84.53 ระบุว่า มีประโยชน์มาก รองลงมา ร้อยละ 13.72 ระบุว่า ค่อนข้างมีประโยชน์ ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมีประโยชน์ ร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่มีประโยชน์เลย และร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 61.28 ระบุว่า ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ กยศ. รองลงมา ร้อยละ 21.95 ระบุว่า มีลูก/หลานในการปกครอง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ร้อยละ 9.83 ระบุว่า เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่ยังชำระคืนไม่หมด ร้อยละ 4.88 ระบุว่า เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่ชำระคืนหมดแล้ว ร้อยละ 1.75 ระบุว่า เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่กำลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่อยู่ระหว่างการเจรจาแก้หนี้ และร้อยละ 0.08 ระบุว่า เป็นผู้กู้ยืมเงิน จาก กยศ. ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องจาก กยศ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิด้าโพล ชี้คนภาคตะวันออก หนุน อุ๊งอิ๊งค์ - พิธา ชิงเก้าอี้นายก บิ๊กตู่ มาอันดับ 3

ล สำรวจความคิดเห็น “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคตะวันออก”(จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)

‘นิกร’ ชี้โพลนิด้าล่าสุด แค่สำรวจระหว่างทาง วัดผลเลือกตั้งไม่ได้

ในการโหวตของประชาชนคือให้ความสนใจโหวตพรรคใหญ่ พรรคที่รู้จักเป็นหลัก นอกจากนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้ายังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา

ปลื้มโพลเชียร์ 'อิ๊งค์' นายกฯ อดใจรอ 6 เดือน โผล่พ้นหลุมดำ

'เพื่อไทย' ขอบคุณผลโพลเชียร์ ‘อิ๊งค์’ นั่งนายกฯ โวคนขานรับนโยบาย ลั่นพร้อมทำงานหนักชนะแลนด์สไลด์ อดใจรอไม่เกิน 6 เดือน ออกจากหลุมดำ

'นิด้าโพล' เผยคนภาคกลางเลือก 'อุ๊งอิ๊งค์ - พิธา' ชิงเก้าอี้นายกฯ บิ๊กตู่มาอันดับ 3

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง”