ศาลฎีกาไม่รอลงอาญา จำคุก 'อดีตนายกอบต.บางคูวัด-พวก' ทุจริต

3 พ.ย. 2565 - ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายวินัย หรือ พสิษฐ์ มะลิ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายประชุม ดอกแย้ม, นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์, นายถาวร พงษ์กำเนิด, นายวสันต์ หันเอียง, นายนิวัฒน์ ม่วงนิ่ม, นางสาววิภารัตน์ ม่วงนิ่ม เเละนายสะอาด ทำคล่องเป็นจำเลยที่ 1-8 (รวม2สำนวนพิจารณารวมกันเป็น1สำนวน)

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ เรื่อง ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 กรณี ทุจริตประกวดราคาในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.บางคูวัด ในวงเงิน 17.6 ล้านบาท

จำเลยทั้ง 8 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่ 1-4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(เดิม) พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542มาตรา 12ประกอบประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 80,83 จำเลยที่ 5เเละ8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(เดิม) พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา12ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,86 จำเลยที่ 6,7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,86

การกระทำของจำเลยที่ 1-5 และที่ 8 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งบทหนักที่สุดมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษจำเลยที่ 1-4 ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต พยายามจัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหาย ลงโทษจำเลยที่ 5 เเละ 8 ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตพยายามจัดการทรัพย์อันเป็นการเสียหายเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1-4 คนละ 3ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 5-8คนละ 2ปี 4เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้ง 8 ยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1-4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 5 เเละที่ 8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(เดิม) พรบ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 42 มาตรา 12 ประกอบประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 86จำเลยที่ 6,7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(เดิม) ประกอบมาตรา 86

ลงโทษจำเลยที่ 1-4 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน

ลงโทษจำเลยที่ 5,8 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำเลยที่ 6,7 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต จัดการทรัพย์ จำคุกคนละ 2 ปี 2 เดือน 20 วัน ลดโทษให้จำเลยทั้งแปดคนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

คงจำคุกจำเลยที่ 1-4 คนละ 1 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 5-8 คนละ 1 ปี 1 เดือน 10 วัน นอกจากที่แก้เป็นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1,3,5,8 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

โดยศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมเเล้วเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่ จำเลยที่ 1,3,5,8 เป็นความผิดสำเร็จแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1,3,5,8ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยข้อต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ จำเลยที่ 1,3,5,8 สมควรรอการลงโทษจำคุกแก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 1และ3 เป็นต้นคิดและต้นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดในครั้งนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1และ3 จึงเป็นเรื่องร้ายแรง ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3ฎีกาว่า ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน หรือมีเหตุอื่นตามฎีกา ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุก

ส่วนจำเลยที่ 5และ 8มิได้เป็นต้นคิดหรือต้นเหตุให้เกิดการกระทำความผิดในครั้งนี้ เหตุที่ร่วมเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็เพราะจำเลยที่ 1 แต่งตั้งในฐานะที่จำเลยที่ 5และที่ 8เป็นผู้แทนชุมชน จำเลยที่ 5ไม่ได้รับการแต่งตั้งมาแต่ต้น แต่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ในวันที่ 9 ก.ค.2546 ซึ่งเป็นวันประกวดราคานั้นเอง และได้ความตามที่จำเลยที่ 5ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 ว่าจำเลยที่ 5 มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2546 ซึ่งเป็นวันประกวดราคา ขณะที่จำเลยที่ 5 อยู่ที่คิวรถจักรยานยนต์รับจ้างคิวกำนันตี๋ก็มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบางคูวัดมาแจ้งให้จำเลยที่ 5 ไปทำหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จำเลยที่ 5 ก็ไป สำหรับจำเลยที่ 8 มีอาชีพทำนา ขณะนี้อายุมากถึง 72 ปีแล้ว หลังอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 5 ถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา 8 เดือน จำเลยที่ 8 ถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 6 วัน เชื่อว่า จำเลยที่ 5-8 เข็ดหลาบมากแล้ว พฤติการณ์เกี่ยวกับการถูกคุมขังเปลี่ยนแปลงไปจากขณะคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 5เเละ8 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาส จำเลยที่ 5 เเละ8 กลับตัวสักครั้ง โดยรอการลงโทษจำคุกไว้ แต่เพื่อให้หลาบจำ เห็นสมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง

ฎีกาในปัญหาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 เเละ3 ฟังไม่ขึ้นส่วนของจำเลยที่ 5เเละ 8 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกจำเลยที่ 5และที่ 8ให้รอการลงโทษ ไว้มีกำหนด 2ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56(ที่แก้ไขใหม่) นับแต่วันอ่าน คำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยที่ 5และที่ 8ฟัง ให้ปรับจำเลยที่ 5และที่ 8คนละ 1 เเสนบาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 5เเละ8 คนละ 5 หมื่นบาท จำเลยคนใดไม่ชำระ ค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30(ที่แก้ไขใหม่) นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชูวิทย์' โวย 'ภูมิใจไทย' ใช้กฎหมายปิดปาก ปลุกต่อต้าน 'กัญชาเสรี-รถไฟฟ้าสายสีส้ม'

'ชูวิทย์' โวย'ภูมิใจไทย' ยุให้ผู้สมัครส.ส.ฟ้อง เป็นการกลั่นแกล้ง ใช้กฎหมายปิดปากให้เกรงกลัว ยันรณรงค์ต่อต้าน 'กัญชาเสรี' เป็นสิทธิที่รับรองในรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว

จ่อตั้งกก.สอบ รอง สสจ.นครราชสีมา พัวพันจัดอบรมทิพย์ ยันเดินหน้าโครงการต่อ

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตอนนี้เราได้รับงานไปยังผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจราชการจนไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานเหตุการณ์ต่างๆไปแล้ว ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีข้อสั่งการลงมาให้มีการตั้งกรรมการ

เลขาฯปปช. ยืนยันแจ้งข้อหา 'จักรทิพย์' กับพวก คดีซื้อรถตรวจการณ์ 900 ล้าน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงกระแสข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

‘ชูวิทย์’ ยื่นป.ป.ช.สอบ 4 ปมทุจริตโยง ‘ศักดิ์สยาม-ภท.’ ขึงขังจองกฐิน ’เศรษฐา’

‘ชูวิทย์’ ยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ 4 ปมทุจริตโยง ‘ศักดิ์สยาม-ภท.’ ประกาศจองกฐิน ‘เศรษฐา’ ถ้าเป็นนักการเมืองไร้อุดมการณ์ ขู่มีหลักฐานหมดแล้ว

ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา 'สุขุมพันธ์ุ' กับพวก 13 ราย ปมส่อฮั๊วประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียว

หลังจากที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีตั้งแต่งตั้งองค์คณะชุดใหญ่ ไต่สวนฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ