รัฐบาลอวดผลงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา!

รัฐบาลเผย 3 ปี กสศ.ใช้งบ 2.18 หมื่นล้านช่วยเหลือนักเรียนยากจนกว่า 3 ล้านคน/ครั้ง เผยอัตราการเข้าเรียนสูงขึ้น ติดตามกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นรายบุคคลตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา

07 ธ.ค.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โดยต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ได้ดำเนินการในหลายส่วน รวมถึงการดูแลนักเรียน นักศึกษาผู้ขาดโอกาสแบบพุ่งเป้าผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ กสศ. ได้รายงานถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานว่ารอบ 3 ปี ( พ.ค.2561-พ.ค.2565) ว่า กศส. ได้ใช้งบประมาณจากทุกแหล่งเงิน จำนวน 21,886.43 ล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้รับประโยชน์รวมกว่า 3 ล้านคน/ครั้ง(นับตามครั้งที่มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก 1 คน มากกว่า 1 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย 1.เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา 3.02 ล้านคน/ครั้ง แยกเป็น นักเรียนทุนเสมอภาค 2.97 ล้านคน/ครั้ง นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 8,013 คน และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 45,028 คน 2.เด็ก เยาวชน และแรงงานนอกระบบการศึกษา 44,829 คน และ 3.ครู 26,648 คน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กสศ. ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสโดยมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานเชิงระบบ เช่น เปลี่ยนแปลงระบบการคัดกรองความยากจน โดยสร้างแนวทางการค้นหาเด็กนักเรียนยากจนร่วมกับครูในพื้นที่ตามหลักการความเป็นธรรมและโปร่งใส มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยตรงโดยพิจารณาจากความจำเป็นและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล จากระบบเดิมที่เป็นการให้เงินงบประมาณกับโรงเรียนและจ่ายเงินรายหัวตามจำนวนนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนไปจัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว

“การดำเนินงานดังกล่าวได้แสดงผลสัมฤทธิ์ผ่านตัวชี้วัดหลายประการ อาทิ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีอัตราการเข้าเรียนน้อยกว่าร้อยละ 85 ได้ลดลงจาก 18,345 คน ในภาคเรียน 1/2563 เหลือ 1,024 คน ในภาคเรียน 2/2563 และเด็กยากจนและยากจนพิเศษ 11,783 คน มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS64) ในสถาบันอุดมศึกษา 69 แห่งทั่วประเทศ”

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารภายใน โดยสามารถยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะของนักเรียนกว่า 190,000 คน ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อจัดการศึกษาตามความต้องการที่หลากหลายเพื่อคุณภาพของผู้เรียน ขณะที่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน 20 จังหวัดนำร่อง มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ ส่วนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิตด้านการเงิน การบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพ

นอกจากนี้ กสศ. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ “iSEE” โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ 6 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ตรงตามเป้าหมาย มีระบบการติดตามนักเรียนทุนรายบุคคลผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและใช้ติดตามรายที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา และมีการระดมความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้มีส่วนสนับสนุน กสศ. ทั้งในรูปแบบการระดมทุนและความร่วมมือกว่า 200 องค์กร

ทั้งนี้ การประเมินผลและติดตามผลสัมฤทธิ์ของ กสศ. จะมีขึ้นทุก 3 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทุก 3 ปี พร้อมกับรายงานให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบเพื่อความโปร่งใส ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดความเหลื่อมล้ำและร่วมกันมอบโอกาสผ่านการศึกษาแก่ผู้ยากจนในสังคม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม ยินดีโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุก เปิดใช้งาน

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม ยินดีโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เปิดใช้งาน สนับสนุนโรงไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ ควบคู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกฯ สั่งรับมือฝุ่น PM 2.5 วางแผน แก้ไขปัญหาในทุกมิติ ทั้งระยะสั้นระยะยาว

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งการประเมินสถานการณ์รับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) วางแผน แก้ไขปัญหาในทุกมิติ ทั้งระยะสั้นระยะยาว

'รองโฆษกรัฐบาล' โชว์ผลงาน 'บิ๊กตู่' ยกระดับชีวิตคนอีสาน

'ทิพานัน' โชว์ผลงาน 'บิ๊กตู่' พัฒนาภาคอีสาน ไม่เกิน มี.ค.66 โครงการขยายสนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ เพิ่มศักยภาพขนส่ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ทูตเดนมาร์กหารือนายกฯ สอบถามเรื่องการเลือกตั้งใหญ่!

นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก พร้อมร่วมมือการเกษตร การท่องเที่ยว ผลักดันร่วมกันด้านเศรษฐกิจสีเขียว แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้ภูมิภาค และเพื่อประชาคมโลก

สามมิตรแยกกันเดิน! อนุชาประกาศขอตาม 'บิ๊กตู่' เข้า รทสช.

'อนุชา' ลั่นตัดสินใจแล้ว ร่วมทาง 'บิ๊กตู่' เข้า รทสช. แต่ยังอุบวันสมัคร ชี้ชอบความจริงใจและการทํางาน ยํ้าสามมิตรไม่แตกแม้แยกกันเดิน ระบุกึ่งแจ้งบิ๊กป้อมแล้ว เพราะเกรงใจ