มธ.คว้ารางวัล FRIENDLY DESIGN AWARD 2022 มุ่งสู่ มหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อคนทั้งมวล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‘สถาบันการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล’ คว้ารางวัล ‘Friendly Design Award 2022’ จากมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ระดับชาติ เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “Friendly Design Award 2022” จากมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 (Thailand Friendly Design Expo 2022) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ในประเภท “สถาบันการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม เป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึง รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ ยังได้รับรางวัลประเภท "คนต้นแบบ ฑูตอารยสถาปัตย์” เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย

รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมาภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ โดยปรับปรุงทางลาดกว่า 100 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ รวมถึงยกระดับรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) ทั้งหมดให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการสร้างแอปพลิเคชัน TU Around เพื่อให้นักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นตรวจสอบจุดจอดรถตามป้ายผ่านแอปฯ

นอกจากนี้ ธรรมศาสตร์ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยผ่านการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนทุกกลุ่ม และลดความเหลื่อล้ำทางสังคม เช่น บ้านแสนอยู่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการ ของหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล โถปัสสาวะชายเคลื่อนที่ แบบจำกัดกลิ่น จากคณะพยาบาลศาสตร์ รถเข็นไฟฟ้าเพื่อผู้พิการทางขา ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชุมเขต กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างรายได้ และอาชีพสำหรับผู้พิการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ก้าวพ้นจากความยากลำบากได้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งได้เล็งเห็นในส่วนนี้จึงได้ออกแบบซุ้มอาชีพ หรือคีออส (Kiosk) สำหรับผู้พิการที่ต้องนั่งรถวีลแชร์ให้สามารถเข้าไปขายของได้ โดยจะมีสัดส่วน และรูปแบบที่รองรับการใช้งานสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพในพื้นที่จำกัด

“ถือเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายของภาครัฐที่อยากจะจ้างงานกับภาคเอกชนที่อยากจะส่งเสริมให้เกิดอาชีพของคนพิการ แล้วก็ในส่วนของเราก็คือผู้ออกแบบที่จะให้บริการวิชาการ จนได้การออกแบบที่ใช้งานได้จริงเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.ชุมเขต กล่าว

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ทำให้ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลนี้มาได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นเพราะความเข้าใจ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในการจะสร้างพื้นที่ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงนำไปสู่การกำหนดในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งอนาคตเพื่อคนทั้งมวล (Future Workplace) รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาที่มีความพิการด้วยการรับฟังความต้องการ หรือปัญหาที่พวกเขาต้องประสบในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน

รศ.เกศินี กล่าวอีกว่า ฐานคิดเหล่านี้ยังมีส่วนทำให้เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ที่ 10 ในเรื่องการลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within among countries) ด้วย

“เมื่อกระบวนการเหล่านี้มาผสมผสานกัน ทำให้ 5 ปีที่ผ่านมาเราสามารถขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนของคนทั้งมวล” อธิการบดี มธ. กล่าว

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ ยังได้รับรางวัล ‘Friendly Design Awards 2022’ ประเภท "คนต้นแบบ ฑูตอารยสถาปัตย์" จากมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะก้าวแรกของ 'นักศึกษา' คือช่วงเวลาเปราะบางที่ 'มหา’ลัย' ต้องโอบรับ'หอพัก' จึงต้องเป็น safe zone ที่เข้าใจ

การก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทำให้เยาวชน-คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวออกจาก ‘Comfort Zone’ เดิม เปลี่ยนทั้งสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และประสบการณ์ใหม่

บทบาทใหม่ของ 'ธรรมศาสตร์' ในฐานะ 'มหาวิทยาลัยสุขภาพดีเพื่อคนทั้งมวล'

การดูแลสุขภาพกลายมาเป็นเทรนด์แห่งยุคสมัย โดยเฉพาะหลังจากที่โควิด-19 ผ่านจุดพีคของการแพร่ระบาด พบว่าคนไทยมีความตื่นตัวและรอบรู้ด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ธรรมศาสตร์ ยืนหนึ่งหนุนศักยภาพ 'ผู้หญิง' มหา’ลัยแห่งเดียวในไทย ที่เป็น Signatory ของ UN Women’s WEPs

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. สร้างชื่อระดับโลก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย ที่ UN Women อนุมัติให้เป็น Signatory ของ UN Women’s WEPs เพื่อร่วมยืนหยัดกับองค์การสหประชาชาติที่จะยุติความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในที่ทำงานและชุมชน

'นิพิฏฐ์' อบรม 'อนุสรณ์-พิธา' ไปศึกษากฎหมายมาตรา 112 ให้ตกผลึกก่อน!

'นิพิฏฐ์' ข้องใจ 'อาจารย์ธรรมศาสตร์-หัวหน้าพรรคก้าวไกล' ยื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีเพื่ออะไร สอนกฎหมายบอกความผิดตามมาตรา 112 เป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรไม่ใช่สถาบัน

ธรรมศาสตร์ จัดงานวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย 65 ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์

'ธรรมศาสตร์' จับมือ BIPA แห่งเกาหลีใต้ หนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม 'เมตาเวิร์ส'

มธ.จับมือ “BIPA” จากปูซาน เกาหลีใต้ ร่วมให้การสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตใหม่แห่งที่ 5 “Thammasat Metaverse Campus” บนโลกเสมือนจริง เตรียมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-ให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี “เมตาเวิร์ส” สู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่แห่งยุคอนาคต คาดอีก 3 เดือนเริ่มเปิดใช้งานจริงได้