ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 12 คน

17 ม.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน ๑๒ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน ๑๒ คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย
๑.๑ นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สาขาวรรณศิลป์
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาวรรณ บุญนิมิตร สาขาภาพยนตร์
๑.๓ นายพิชิต วีรังคบุตร สาขาเรขศิลป์
๑.๔ นายศิริชัย ทหรานนท์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย
๑.๕ นายสมเถา สุจริตกุล สาขาดนตรี
๑.๖ นางมาริษา เจียรวนนท์ สาขาทัศนศิลป์
๑.๗ นางเยาวณี นิรันดร สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมประติมากรรม)
๑.๘ นายณรงค์ ปรางค์เจริญ สาขาดนตรี

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

๒.๑ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง สาขาศิลปะการแสดง
๒.๒ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ สาขามัณฑนศิลป์
๒.๓ ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ (มีเดียอาร์ตและสื่อผสม)

๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

140D011S0000000000400

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์