สธ.ขับเคลื่อนงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

สธ.จัดประชุมวิชาการให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ มุ่งเน้นสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง

08 มิ.ย.2566 - ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (Special Medical Center : SMC) ทุกแห่ง จำนวน 300 คน ร่วมประชุม

นพ.ณรงค์กล่าวว่า สธ.มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยบริการในสังกัดที่มีความพร้อมจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะในสาขาที่มีประชาชนมีความต้องการสูง เช่น ทันตกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยการรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางในช่วงเวลาราชการ ซึ่งหน่วยบริการได้ปรับระบบงานบริการให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น มีการขยายประเภทการให้บริการและจำนวนหน่วยบริการให้ครอบคลุม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการ SMC จำนวน 133 แห่ง แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 114 แห่ง สังกัดกรมการแพทย์ 13 แห่ง สังกัดกรมสุขภาพจิต 5 แห่ง และสังกัดกรมควบคุมโรค 1 แห่ง

นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศฯ อัตราค่าบริการ และประกาศฯ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ.2563 ของแพทยสภา และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นำหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และจัดบริการ SMC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย.2566 โดยมีการอภิปราย ให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ SMC ระบบสุขภาพในอนาคตไทย ก้าวไกลสู่สากล, การบริหารจัดการระบบการเงิน การคลัง คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการฯ, กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ SMC ทางเลือกใหม่, การบริการที่เป็นเลิศ เข้าถึงหัวใจของการให้บริการ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวอำนาจเจริญยิ้มเก็บเห็ดหน้าฝนฟาดกำไรวันละร่วมพันบาท!

ฝนตกชาวนาอำนาจเจริญยิ้ม เก็บเห็ดป่าขาย กำไรวันละร่วม 1,000 บาทส่วน สสจ.อำนาจเจริญ ออกมาเตือน ชี้แนะการเลือกซื้อเห็ด รับประทาน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย

สธ.ชูผลงานช่วงเอเปกดูแลผู้ป่วยไทย-เทศ 572 ราย!

สธ.โอ่ผลงานในเอเปก 2022 เน้นความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต รักษาและส่งต่อ ให้บริการถึง 572 ราย