มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 17 ราย

6 ธ.ค.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์รวม 17 ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ จิระเดช แจ่มสว่าง สังกัด คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560

2. รองศาสตราจารย์ ไพศาล คงคาฉุยฉาย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

3. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

4. รองศาสตราจารย์ อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561

5. รองศาสตราจารย์ เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขา วิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. รองศาสตราจารย์วาสนา สุขุมศิริชาติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

2. รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

3. รองศาสตราจารย์ฉัตรศรี เดชะปัญญา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล

1. รองศาสตราจารย์ชนิตรา ธุวจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561

2. รองศาสตราจารย์พูลชัย จรัสเจริญวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เชวงกิจวณิช สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

2. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561

3. รองศาสตราจารย์พรศิริ สิงหปรีชา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ธวัชชัย แพชมัด สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29ตุลาคม 2561

2. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี อ่านต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

ด่วน! มติ 8:1 ศาล รธน.ชี้ พ.ร.ก.ขยายเวลาใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ออก พ.ร.ก.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ชี้ กม.ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.พ.2566