สวนดุสิตโพล ชี้ประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพเป็น Soft Power ดึงชาวต่างชาติ

26 พ.ย. 2566 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ร้อยละ 69.03 โดยมองว่าวันลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก ร้อยละ 95.35 และเห็นว่าประเพณี ลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ในระดับมาก ร้อยละ 70.72 เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติเห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย ร้อยละ 89.63 ทั้งนี้วันลอยกระทงทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น ร้อยละ 51.54 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทย ร้อยละ 71.59 จึงควรนำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน ร้อยละ 85.09

ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากการเสวนากลุ่มเรื่อง “ประวัติศาสตร์สร้าง Charisma” พบว่า “ประวัติ​ศาสตร์” อุดมไปด้วยสหวิทยาการความรู้​ ทำให้เรารู้มาก เข้าใจมาก อธิบายได้มาก จนทำให้เราเป็นคนรอบรู้​ มีเสน่ห์​ทางปัญญา​และสามารถนำวัฒนธรรม มาปรับใช้ เช่น ม.สวนดุสิตมีวัฒนธรรมสวนดุสิต โดยเฉพาะการมีบุคลิก​ภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ เติมด้วยภูมิปัญญา​ทางสมอง ด้วยการมีวิธีคิดทางประวัติศาสตร์​ พร้อมเป็นผู้​มีความมั่นใจในตัวเอง ​จะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์​ด้วย “ประวัติศาสตร์” อ่านแล้วไม่ต้องเชื่อ…ต้องลองสนใจประวัติศาสตร์​ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวแล้ว​จะเข้าใจ ทุกวันนี้คนรู้จักประวัติศาสตร์​น้อยไป คิดสั้น ๆ เพียงแค่ว่าคือการท่องจำเรื่องเดิม ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ “น่าขบขันยิ่งนัก”

หากกล่าวถึงความมีเสน่ห์ของวิชา “ประวัติศาสตร์และโบราณคดี” จากมุมมองของคนที่ชื่นชอบและสนใจะแยกแยะได้ถูกต้องว่า วิธีของการศึกษาของศาสตร์ทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกัน โดยประวัติศาสตร์จะค้นคว้าศึกษา “เอกสาร ตำรา” อย่างเป็นระบบระเบียบเทียบกับขั้นตอนวิทยาศาสตร์ ส่วนโบราณคดี คือ “การสำรวจขุดค้น” ตรวจสอบชั้นดินที่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและหลากหลายเข้าช่วยศึกษา แต่โดยรวมแล้วต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อทำความเข้าใจ “มนุษย์” เรื่องราวของสังคม วัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น “งานลอยกระทง” ที่ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลพบว่า ประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นถึงร้อยละ 51.54 ฉะนั้นหากเราย้อนอดีตได้มาก เราก็จะเข้าใจปัจจุบันและอนาคตได้ดีมากขึ้น เชื่อว่าใครได้เรียนสองศาสตร์นี้จะเพิ่มคาริสม่าอย่างแน่นอน

ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่าสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพอมีความรู้บ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง ร้อยละ 69.03 โดยมองว่าวันลอยกระทงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก ร้อยละ 95.35 และเห็นว่าประเพณี ลอยกระทงมีศักยภาพในการเป็น Soft Power ในระดับมาก ร้อยละ 70.72 เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติเห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย ร้อยละ 89.63 ทั้งนี้วันลอยกระทงทำให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น ร้อยละ 51.54 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยมและพฤติกรรมของคนไทย ร้อยละ 71.59 จึงควรนำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน ร้อยละ 85.09

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สวนดุสิตโพล' เผยดัชนีการเมืองไทยเดือนก.พ.เฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงเล็กน้อย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,335 คน

บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ “Soft Power”

นโยบายสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เข้ามาบริหารประเทศ

เชิญนางเอก'คังคุไบ' ถ่ายหนังในไทย ดัน Soft Power อาหาร-สถานที่

เชิญ Alia Bhatt นางเอกดัง “คังคุไบ” ชวนมาถ่ายภาพยนตร์ในไทยเพิ่มขึ้น ผลักดัน Soft Power ด้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวไทย ปลื้มนายกสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์อินเดียพร้อมสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ Bollywood ในไทยเพิ่มเติม