รู้ยัง! ราชกิจจาฯประกาศ อายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่

2 ธ.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ได้เผยแพร่ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ซึ่งกําหนดวิธีจําหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัล หรือวิธีการจําหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด

อาศัยอานาจตามความใน ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําาหนดขั้นตอน การจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ขอ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ การติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือ สลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย ให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดําเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทําการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด หรือที่ได้ประกาศไว้

ข้อ ๕ ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย

ข้อ ๖ ให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบ ต้องลงชื่อ และนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกําหนด

(๒) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัล ผ่านสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล มีสถานะรับเงินรางวัล กับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกําหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัล


ข้อ ๗ กรณีสลากชํารุดที่นํามาขอรับเงินรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะกําหนด วันรับเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัลภายในห้าวันทําการ นับจากวันยื่นขอรับเงินรางวัลเพื่อทําการตรวจพิสูจน์ ความถูกต้องของสลากนั้นก่อน

ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกําหนดเวลาการรับเงินรางวัล นอกจาก ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัล สํานักจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทําการ

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหา ในทางปฏิบัติ หรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการ เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พันโท หนุน ศันสนาคม

ผู้อ้านวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 32 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 15 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย