ไทยจับมือ IEA เดินหน้าพัฒนาพลังงานสะอาด!

'รัดเกล้า' เผยกระทรวงพลังงานผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) พัฒนาภาคพลังงานไทย ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

15 ก.พ.2567 - นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานเดินหน้าผสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคพลังงานของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งล่าสุด ครม. เมื่อวันที่13 ก.พ.2567 มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนงานความร่วมมือระหว่าง พน. แห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ร่างแผนงานฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางความร่วมมือและกิจกรรมทวิภาคีในการดำเนินนโยบายด้านพลังงาน ช่วงปี พ.ศ. 2567 – 2568 ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน ด้านความมั่นคงทางพลังงาน นโยบายการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินและแร่ธาตุที่สำคัญ ด้านการลดการปล่อยก๊าซมีเทนในภาคพลังงาน ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งร่างแผนงานฯ จะลงนามในห้วงการประชุม IEA Ministerial Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.2567 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส และจะมีผลบังคับใช้ ณ วันลงนาม โดยบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567-2568

ทั้งนี้ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) เป็นองค์กรด้านพลังงานระดับโลกภายใต้กรอบองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน 31 ประเทศ และมีประเทศพันธมิตร 13 ประเทศ โดยไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ IEA เมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้เคยจัดทำแผนงานฯ ประจำปี ค.ศ. 2022 - 2023 แล้ว ซึ่งปัจจุบันแผนงานฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว

“ความร่วมมือดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพลังงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางนโยบายด้านพลังงานของไทยในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานของไทยให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาพลังงานที่มั่นคงและเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทยต่อไป” นางรัดเกล้ากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเงื่อนไข 'ครอบครัวอุปถัมภ์' ผู้สูงอายุ รับเดือนละ 3 พัน

'รองโฆษกรัฐบาล' เผยเงื่อนไขคุณสมบัติ 'ครอบครัวอุปถัมภ์' ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3 พันบาท เริ่มยื่นเรื่องได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.

เฮ!รัฐบาลจัดเชื่อเงินด่วนให้ 'อสม.-อสส.' กู้รายละไม่เกิน 2 หมื่นบาท

รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี ให้สมาชิก อสม. - อสส. รายละไม่เกิน 20,000 บาท ยื่นกู้ได้ ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568