ประกาศ หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน

28 ก.พ.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

โดยที่เป็นการสมควรดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคสำคัญ ๕โรค ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยหัตถการที่กำหนดเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามรถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ดีขึ้นตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ ๑๓) ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด

20924

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗